Börzsöny vándortúra

Börzsöny vándortúra

2015.10.24. Bör­zsöny ván­dor­tú­ra

A Bör­zsöny Akció­cso­port és a Haza­já­ró Egy­let közös túrá­ja.

Útvo­nal: Verő­ce — Les-völgy — Magyar­kút — Tár­sa-hegy — Szo­ko­lya — Szo­ko­lya vas­út­ál­lo­más — Szé­les-mező — Béla-rét — Nóg­rá­di vár — Nagy-Kő-hegy — Magyar­kút — Bor­bély-hegy — Verő­ce

Rajt, cél: Verő­ce, refor­má­tus paró­kia, Rákó­czi utca 41–43.

  • Indí­tás: 7:00–9:00 óra
  • Neve­zé­si díj: 1000 Ft
  • Táv: 36 km
  • Szint: 800 m
  • Szint­idő: 10 óra
  • Szol­gál­ta­tá­sok: Ital, szend­vics, édes­ség, cso­mag­meg­őr­zés
  • Díja­zás: Okle­vél, kitű­ző

Tér­kép: a Bör­zsöny és az Ipoly-völ­gye turis­ta­at­lasz és úti­könyv.

Továb­bi infor­má­ci­ók a Tel­je­sít­mény­tú­rá­zók Tár­sa­sá­ga web­ol­da­lán.