Börzsöny Vándortúra 2016

Börzsöny Vándortúra 2016

Kedves Barátaink!

Októ­ber 22-én immár 18. alka­lom­mal kerül meg­ren­de­zés­re a Bör­zsöny Ván­dor­tú­ra, amely min­den évben más és más tele­pü­lés­ről indul­va igyek­szik meg­is­mer­tet­ni a Bör­zsöny vad­re­gé­nyes tája­it. Az idei évben az Ipoly völ­gyé­be és a hegy­ség dél­nyu­ga­ti tája­i­ra kala­u­zol­juk az érdek­lő­dő­ket, akik a majd 28 kilo­mé­te­res túra során az Ipoly völ­gyé­ből indul­va meg­másszák töb­bek között a Göm­bö­lyű-kő, a Kis- és Nagy-Kop­pány, a Só-hegy és a Nagy-Gal­la pazar kilá­tást nyúj­tó orma­it.

A túra egy­ben a Haza­já­ró Egy­let őszi túrá­ja is, így az Egy­let tag­jai fél­áron nevez­het­nek a Ván­dor­tú­rá­ra. Várunk sze­re­tet­tel! A túra rész­le­te­i­ről itt olvas­hatsz:http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/tura?id=7370

2016. októ­ber 22-én ren­de­zen­dő majd 30 kilo­mé­te­res Bör­zsöny Ván­dor­tú­rá­nak lesz egy veze­tett betét­tú­rá­ja is.

Útvo­nal: Nagy­ir­tás­pusz­ta — Kese­lyűs-orom — Só-hegy — Nagy­ir­tás­pusz­ta.

A táv 6 kilo­mé­ter,  a szint­emel­ke­dés 170 méter.

Talál­ko­zó Nagy­ir­tás­pusz­tán a Szent Orbán erdei hotel par­ko­ló­já­ban 10:45-kor, indu­lás 11:00 óra­kor, érke­zés 13:30-kor. Neve­zé­si díj nincs, min­den részt­ve­vő emlék­la­pot kap!