Bánáti Hazajáró Túra — Ősi utakon Délvidéken

Bánáti Hazajáró Túra — Ősi utakon Délvidéken

Cso­da­szép nyá­ri idő várt min­ket a dél­vi­dé­ki Török­be­csén, ahol idén első alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re Haza­já­ró Túra. Júli­us 6‑án reg­gel Link Lajos bará­tunk­kal indul­tunk a gyö­nyö­rű Tisza-part­ra, ahol a műve­lő­dé­si ház­ban meg­is­mer­ked­tünk Török­be­cse és az ezer­éves ara­csi Pusz­ta­temp­lom tör­té­nel­mé­vel. Innen a bel­vá­ros­ba veze­tett utunk, ahol a temp­lom­kert­ben az ara­di vér­ta­nú, gróf Lei­nin­gen-Wes­ter­burg Károly mell­szob­ra, és Ist­ván­ffy Ist­ván csá­szá­ri és kirá­lyi köz­jegy­ző emlék­táb­lá­ja előtt tet­tük tisz­te­le­tün­ket.

Török­be­cse bol­dog béke­idő­ket idé­ző bel­vá­ro­sá­ban baran­gol­tunk tovább a teme­tő­be, ahol a ’48-as hős, a sza­bad­ság­harc­ban a toron­tá­li nem­zet­őrök parancs­no­ka­ként tevé­keny­ke­dő Rohon­czy Lipót nem­rég fel­újí­tott sír­ja előtt haj­tot­tunk fejet. A város büsz­kél­ked­het Dél­vi­dék egyet­len meg­ma­radt Hun­gá­ria szob­rá­val, amit Lajos bará­tunk szin­tén meg­mu­ta­tott nekünk a teme­tő­ben.

A török­be­csei 1848–49-es sza­bad­ság­har­cos emlék­mű, a Hun­gá­ria szo­bor.

Miu­tán elhagy­tuk a várost, a Török­to­po­lyá­ra veze­tő zarán­dok­úton foly­tat­tuk veze­tett túrán­kat, míg­nem elér­tük az egyik ősi kun­hal­mot, vagy­is kur­gánt, ami­ből több is fel­lel­he­tő az ara­csi Pusz­ta­temp­lom felé veze­tő úton. Hama­ro­san elér­tük Dél­vi­dék leg­na­gyobb szi­kes tavát, a foko­zot­tan védett Sós­ko­pót, amely több védett madár- és növény­faj­nak ad ott­hont. A mel­let­te maga­so­dó domb­ról, a fara­gott Ladá­nyi-kereszt­től cso­dás kilá­tást nyílt a dél­vi­dé­ki róna­ság­ra, sőt, ellát­tunk egé­szen a Tar­cal-hegy­sé­gig is. Innen már a Pusz­ta­temp­lom, túránk vég­ál­lo­má­sa is a sze­münk elé került.

Arany­ló búza­táb­lák mel­lett veze­tett utunk a dél­vi­dé­ki magyar­ság zarán­dok­he­lyé­hez, az ezer­éves itt­lé­tün­ket hir­de­tő ara­csi Pusz­ta­temp­lom­hoz, ahol finom gulyás­le­ves­sel vár­tak min­ket. Első báná­ti túránk itt véget is ért, innen trak­tor­ral vit­tek vissza min­ket szál­lá­sunk­ra, Török­be­csé­re, ahol tel­je­sít­mé­nyünk elis­me­ré­se­ként okle­ve­let és a Török­be­csei szo­bor­ava­tá­sok című köny­vet kap­tuk.

Ebéd az ara­csi Pusz­ta­temp­lom árnyé­ká­ban.

Köszön­jük a szer­ve­zést Link Lajos­nak, Link Maj­er Krisz­ti­ná­nak és az Aracs Turiz­mus­nak, akik iga­zi dél­vi­dé­ki ven­dég­sze­re­tet­tel fogad­tak, és szí­ve­sen lát­tak min­ket.