Vándortúra és őszi séta a Börzsönyben

Vándortúra és őszi séta a Börzsönyben

A Haza­já­ró Egy­let a Bör­zsöny Akció­cso­port­tal közö­sen szer­ve­zi meg a már hagyo­má­nyos Bör­zsöny Ván­dor­tú­rát, októ­ber 24-én, szom­ba­ton. Ezút­tal a 36 km-es hosszú túra mel­lett — az első egy­le­tes túra sike­rén fel­buz­dul­va — egy rövid, veze­tett csa­lá­di túra is lesz. Mind­két túra Verő­cé­ről indul és oda is érke­zik. A hosszú túra a Bör­zsöny dél­ke­le­ti részé­nek cso­da­vi­lá­gát jár­ja be: Szo­ko­lya, a Béla-rét, a Nóg­rá­di vár, a Nagy-Kő-hegy és a Bor­bély-hegy vár­ja a ter­mé­szet­já­ró­kat. A rövid túra a Lósi-patak völ­gyé­ben talál­ha­tó Kár­pát-Haza Lovas­fo­ga­dóba vezet, ahol töb­bek között a Kár­pát-Haza temp­lo­mot és a Wass Albert emlék­mú­ze­u­mot mutat­ja be a hely meg­ál­mo­dó­ja, Beth­len Far­kas. A túrák rajt­já­ban és cél­já­ban Verő­cén, a refor­má­tus paró­ki­án lehe­tő­ség lesz belép­ni a Haza­já­ró Egy­let­be. A túra neve­zé­si díja a Haza­já­ró Egy­let tagok­nak ked­vez­mé­nyes. Tart­sa­tok velünk a Bör­zsöny­be!

A túrák részletei:

Börzsöny vándortúra

Útvo­nal: Verő­ce – Les-völgy – Magyar­kút – Tár­sa-hegy – Szo­ko­lya – Szo­ko­lya vas­út­ál­lo­más – Szé­les-mező – Béla-rét – Nóg­rá­di vár – Nagy-Kő-hegy – Magyar­kút – Bor­bély-hegy – Verő­ce

 • Rajt, cél: Verő­ce, refor­má­tus paró­kia, Rákó­czi utca 41–43.
 • Indí­tás: 7:00–9:00 óra
 • Neve­zé­si díj: 1000 Ft
 • Táv: 36 km
 • Szint: 800 m
 • Szint­idő: 10 óra
 • Szol­gál­ta­tá­sok: Ital, szend­vics, édes­ség, cso­mag­meg­őr­zés
 • Díja­zás: Okle­vél, kitű­ző
 • Tér­kép: a Bör­zsöny és az Ipoly-völ­gye turis­ta­at­lasz és úti­könyv.

Továb­bi infor­má­ci­ók a Tel­je­sít­mény­tú­rá­zók Tár­sa­sá­ga web­ol­da­lán.

Vezetett túra a Lósi-völgybe

Útvo­nal: Verő­ce — Fehér-hegy — Lósi-völgy — Fehér-hegy — Verő­ce

 • Rajt, cél: Verő­ce, refor­má­tus paró­kia, Rákó­czi utca 41–43.
 • Indí­tás: 10:00 óra
 • Neve­zé­si díj: 500 Ft/fõ
 • Táv: 4 km
 • Szint: 200 m
 • Díja­zás: Emlék­lap, Kitű­ző