Zetelaka

Uticélok / Székelyföld / Udvarhelyszék
Nehézségi szint:
2/10

A népi emlé­ke­zet sze­rint Zete­la­ka ere­de­ti­leg a Cse­le-dom­bon feküdt a Kükül­lő kiszé­le­se­dő völ­gyé­ben. A tatá­rok a falut fel­éget­ték, azután tele­pült mai helyé­re. A köze­li Har­gi­ta erdő­sé­gei évszá­za­dok óta nyúj­ta­nak meg­él­he­tést a zete­la­ki szé­ke­lyek­nek. Hogy milyen jól bán­nak a fával, ezt jel­zik a míve­sen fara­gott szé­kely­ka­puk is. Van köz­tük egy magyar címert ábrá­zo­ló darab is.

Zete­la­ka szín­ma­gyar kato­li­kus tele­pü­lés. 1622-ben Beth­len Gábor egy olyan kivált­ság­le­ve­let ado­má­nyo­zott Zete­la­ká­nak, amely­ben az állt, hogy nem kell sem adót fizet­ni­ük, sem a fia­tal­ja­ik nem kato­na­kö­te­le­sek. Ennek fejé­ben 100 ezer zsin­delyt kel­lett beszol­gál­tat­ni a gyu­la­fe­hér­vá­ri udvar­ba.

Temp­lo­ma a 20. szá­zad ele­jén épült.

Hazajáró epizódban szerepelt: