Zagorje — és az Ivaneci-hegység
Hazajáró műsorok

Zagorje — és az Ivaneci-hegység

281. rész
"Tavaszi bűbájról, erdők zöldjéről zengő dalként csendül Zagorje neve minden horvát ember fülébe. Horvátország nyugati szélén, ahol világosan föltetszik az alpesi világba való átmenet, a Krapina folyónak vidéke zárt, külön területet alkot. Zagorje annyi, mint „hegység mögötti vidék." E név abból a benső kapcsolatból ered, amely Zágráb és hátvidéke között mindenha fönnállott. A zagorjeiek közmondásos vendégszeretete az utasnak mindenütt barátságos, szíves látást biztosít."
 Katona Lajos: Zagorje (1901)

Úgy tart­ják a hor­vá­tok, hogy ma már nem a török és más ellen­ség elől mene­kül az ember Zag­or­jé­ba, hanem a roha­nó világ, a hét­köz­na­pi gon­dok miatt húzó­dik vissza a város­ból a hábo­rí­tat­lan dom­bok közé, ahol jóízű borok, ter­mál­vi­zek, hegy­te­tők­re szúrt kápol­nák, tör­té­nel­mi várak és kas­té­lyok vár­ják. Per­sze a Haza­já­ró ennél több­re vágyik: a régi és meg­újult romok között fel­ku­tat­ni a magyar idők emlé­ke­it és meg­mász­ni a vidék leg­ma­ga­sabb orma­it.