Kőhalomszék — Magyar zárványok az Oltmelléki-dombvidéken
Hazajáró műsorok

Kőhalomszék — Magyar zárványok az Oltmelléki-dombvidéken

327. rész
"A főútvonaltól félreeső kis falvak, települések, valamikor saját mikrokultúrával rendelkeztek, de elnéptelenedés miatt a legtöbbjük elvesztette lelki-szellemi forrását: az iskoláját és templomát. A gazdátlanná vált, omladozó falú osztálytermek, az elnémult harangú és orgonájú templomok, szomorú jelei annak, hogy e kis közösségek bizonyára végnapjaikat élik. S ez a folyamat a szászság mellett, a szórványban élő magyarság körében a legerősebb."
Szabó K. Attila: A magyar millennium Erdélyben

Kőha­lom­szék külön­le­ges köz­igaz­ga­tá­si egy­ség: az erdé­lyi szász szé­kek egyi­ke volt a Magyar Király­ság­ban, a 14. szá­zad­tól egé­szen 1876-ig, ami­kor az újon­nan ala­kí­tott Nagy-Kükül­lő vár­me­gye része lett. Az egyik leg­ke­le­tibb szász szék, az Olt és a Nagy Kükül­lő közöt­ti domb­vi­dé­ken, közel esett Szé­kely­föld­höz, így sok tele­pü­lé­se maradt vagy lett magyar­rá. A szá­szok már nin­cse­nek itt, csak letűnt vilá­guk rom­la­do­zó emlé­kei, a luthe­rá­nus erőd­temp­lo­mok marad­tak, míg az Árpád-kori magyar­aj­kú kis­te­le­pü­lé­sek zár­vány­ként hány­ko­lód­nak, hol apad­nak, hol emel­ked­nek a román óce­án hul­lá­ma­i­ban.

Látnivalók / Erdély / Királyföld
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...