Kalotaszegi-dombság 1. — Sebesvártól Zsobokig
Hazajáró műsorok

Kalotaszegi-dombság 1. — Sebesvártól Zsobokig

296. rész
"Egyik jellemző tulajdonsága ennek a különös vidéknek, hogy a maga szépségeit nem tárja rögtön az ember elé; olyan, mint minden igazi nagy művészi alkotás: nem kirakatba való, tömeget vonzó reklámáru, de csak a hozzáértőnek és csak egy idő múlva leplezi le a maga igazi, nagy szépségeit. És csak annak, aki e szépségek forrásához, lelkéhez tud hozzáférni, aki megérti annak harmóniáját, logikus szervezettségét, következetes összefüggéseit. És ez a szépség sajátságosan magyar. Vonalaiban, foltjaiban, kompozíciójában, arányaiban: lényegében az. Elfogadhatatlanul és elvitathatatlanul a miénk."
Kós Károly: Kalotaszeg (1937)

Las­san egy évti­ze­de, hogy Kalo­ta­szeg lel­ké­hez elő­ször pró­bál­tunk hoz­zá­fér­ni. Akkor Fel­szeg fal­va­i­ban és a Kalo­ta-hava­son, most a Körös­től észak­ra, az Almás folyó­ig dom­bo­ro­dó Alsze­gen sze­gő­dünk az erdé­lyi poli­hisz­tor, Kós Károly nyo­má­ba. A szí­nes domb­vi­dék völgy­haj­la­ta­i­ba bújt fal­vak­ban keres­sük azt az örök Kalo­ta­sze­get, amely – a beszi­vár­gó ide­gen kul­tú­ra elle­né­ben isát tud­ta hoz­ni érté­ke­it a 21. szá­zad­ba. Góti­kus temp­lo­mok kazet­tás mennye­ze­tei, vár- és kas­tély­ro­mok, cif­ra nép­ha­gyo­mányt meg­élő magyar közös­sé­gek – „csak  néhány  szál  virág  abból  a  nagy  cin­te­rem­ből,  amit  Kalo­ta­szeg­nek  ösmer  ezer  esz­ten­de­je  Erdély­or­szág”.