Hagymás-hegység 2. — Erőss Zsolt és Kiss Péter emlékére
Hazajáró műsorok

Hagymás-hegység 2. — Erőss Zsolt és Kiss Péter emlékére

101. rész
"A legszebb, leginkább meglepő helyek a nehezen megmászható magas bércek kebelében vannak elrejtve, mintha a természet az ily helyeket féltékenyen dugdosná az emberi kíváncsiság elől, mintha azért akarná azokhoz az embert fáradsággal juttatni, hogy így jobban méltányolja."
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása (1868)

A Hagy­más-hegy­ség­ről írta e soro­kat Orbán Balázs. De írhat­ta vol­na a Hima­lá­já­ról is. Épp egy éve két kivá­ló magyar hegy­má­szó, Erőss Zsolt és Kiss Péter “küz­dés­sel és nehéz­sé­gek legyő­zé­sé­vel” meg­mász­ták a világ har­ma­dik leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csát, a 8586 méte­res Kancs­en­dzön­gát. De vissza már nem veze­tett út az örök hó biro­dal­má­ból. A hegy útjel­ző kő lett szá­muk­ra az Úris­ten felé, szá­munk­ra pedig mér­ce önma­gunk felé. Tes­tük ott maradt a Hima­lá­já­ban, de hal­ha­tat­lan lel­kük tovább él és erő­sí­ti azo­kat, akik sze­re­tik a ter­mé­sze­tet és hisz­nek abban, hogy a bátor­ság, a kitar­tás és az önfel­ál­do­zó baj­tár­si­as­ság képes legyőz­ni az elmú­lást. Szé­kely­föld. Gyer­gyó. A Kele­ti-Kár­pá­tok mész­kő­szirt­je: a Hagy­más-hegy­ség. Innen indult el Erőss Zsolt egy úton, amely a világ tete­jé­re veze­tett. A szé­kely Hópár­duc­ra és tár­sá­ra, Kiss Péter­re emlé­ke­zik a tel­je­sít­mény­tú­ra, amely hava­si lege­lő­kön, szik­la­bér­ce­ken és szur­do­ko­kon át veze­ti a Haza­já­rót azok­ra az ösvé­nyek­re, ame­lye­ken Erőss Zsolt elje­gyez­te magát a hegyek­kel.

Látnivalók / Székelyföld / Gyergyószék

A Vit-havas nya­ká­ról remek kilá­tás nyí­lik mész­kő­szirt­jé­re.

A Lapos-kapun lépünk be a Hagy­más újabb tömb­je, a Lapos-havas vilá­gá­ba. Virá­gok­kal tar­kí­tott hava­si lege­lő­jé­ről elénk tárul a Békás-szo­ros és kör­nyé­ke szur­dok­völ­gye­i­nek, mész­kő­fa­la­i­nak külön­le­ges táj­ké­pe: A Kupás-havas, és a Cohárd tömb­jei mel­lett a Lapos-kanyon szik­lá­ja is ott tátong meg­ha­sad­va.

A Lapos-havas dél­ke­le­ti végét a Csur­gó csú­csa koro­náz­za. Tete­jé­ről észak­ra is átlá­tunk, a szom­szé­dos Zse­dán-havas tömb­jé­nek szik­la­vi­lá­gá­ra, ami mögött már a Csal­hó bér­cei is elő­buk­kan­nak.

Bővebben...