Felsőőrség — Hűséges falvak a Vasfüggöny mentén
Hazajáró műsorok

Felsőőrség — Hűséges falvak a Vasfüggöny mentén

272. rész
"A trianoni határ körül csak gyászünnepélyeket lehet rendezni, de van egyetlen pontja ennek a gyilkos határvonalnak, amelyen örömünnepet is ülhet Magyarország népe."
Milotay István

Ne gon­dol­juk, hogy nyu­gat­ról nem kel­lett – és kell – véde­ni a hazát. Nem vélet­len neve­zik nyu­ga­ti gye­pün­ket Őrvi­dék­nek. Ami­kor Vas határ­vi­dé­két, Fel­ső­őr­sé­get a tri­a­no­ni mészá­ro­sok ket­té­vág­ták, Nyu­gat-Magyar­or­szág őrzői nem nyu­god­tak bele a dik­tá­tum­ba: addig küz­döt­tek, míg 1923-ban vissza­tér­tek a haza keb­lé­re. De jött a kegye­lem­dö­fés: leeresz­ke­dett a vas­füg­göny, ami hosszú évti­ze­dek­re már nem két ország, hanem két világ hatá­rá­vá tet­te a vidé­ket. Az akna­me­zők és drót­ke­rí­té­sek mára eltűn­tek, a határ­sáv a turiz­mus szol­gá­la­tá­ba állt. A Vas­hegy­ről indu­lunk a vas­füg­göny szel­te Vas vár­me­gyé­be, hogy a Pin­ka útját követ­ve fel­fűz­zük közép­ko­ri emlé­ke­in­ket, a Bat­thyá­nyak örök­sé­gét, a hűsé­ges és eltűnt fal­va­in­kat.