Felső-Nyárádmente 1. — A Kis-Nyárád mentén a Bekecs-tetőig
Hazajáró műsorok

Felső-Nyárádmente 1. — A Kis-Nyárád mentén a Bekecs-tetőig

89. rész
"A hatalmas erdőségekkel s szelíd dombokkal körbekerített Bekecsaljának a tisztasága az, ami mindennél jobban megfogja az arra vándorlót. Tiszta itt a természet ősnövényzete, ősállatvilága, hiszen füstös gyárak kéménye, szmogos autópályák bűze s idegen, ránk nyomuló nép tömege, erőszakos hitterjesztése nem bontja eme tájékot. A Nyárád felső folyásának ez a szűz ősvidéke abban is tiszta, hogy számtalan székely hagyományunk, számtalan magyar szavunk, számtalan ősi jelünk maradt meg itt érintetlenül az idő vén markában."
Csíki Sándor: Lármafák székely ormokon

A lár­ma­fák őrző­je, Csí­ki Sán­dor író frap­páns választ adott a kér­dés­re, miért is jött a Haza­já­ró ide, az egy­ko­ri Maros­szék szí­vé­be, a Nyá­rád­men­té­re. A Bekecs-tető­ről Bekecs­al­já­nak is neve­zett dim­bes-dom­bos tájék fő víz­fo­lyá­sa, a Nyá­rád a Gör­gé­nyi-hava­sok­ból ered és Nyá­rád­tő kör­nyé­kén tor­kol­lik a Maros­ba, így, ahogy Orbán Balázs is meg­je­gyez­te, „min­de­nütt szé­kely par­to­kat mos és ter­mé­ke­nyít.” A Nyá­rád­sze­re­dá­ban egye­sü­lő Kis- és Nagy-Nyá­rád völ­gye­it, vagy­is a Fel­ső-Nyá­rád men­tét láto­gat­juk most meg. Első­ként a Kis-Nyá­rád fő és mel­lék­völ­gye­i­ben füzér­ként egy­más­ba kapasz­ko­dó fal­va­kat, melyek tör­zsé­ben szé­kely lakói — Bocs­kai feje­de­lem szel­le­mé­ben — ragasz­kod­nak a tal­pa­lat­nyi föld­höz, a szán­tók­hoz, lege­lők­höz, erdők­höz, ami­ből élnek; és az égi tör­vé­nyek­hez, melyek évez­re­dek óta igaz­gat­ják éle­tü­ket.

Látnivalók / Székelyföld / Marosszék
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...
Bővebben...