Belényesi-medence — Határtalan túra a Fekete-Körös völgyében
Hazajáró műsorok

Belényesi-medence — Határtalan túra a Fekete-Körös völgyében

66. rész
"Valami van e hegyek alján, csak azt nem tudom, hogy mi lehet - Egy patak tán? - a Körözs maga? egy csipkebokor, mely valaha, régen megbűvölt engemet? S a béli hegyek rőt bíbora, ha fölragyogott kék időben, azt véltem: egy sereg angyal jött át Erdélyből, s én virág-haranggal üdvözlöm őket elmenőben..."
Sinka István: Bihari táj (1938)

Így lát­ta a „feke­te boj­tár,” Sin­ka Ist­ván Biha­r­or­szá­got, s 75 év után a Haza­já­ró is fel­ke­re­ke­dik, hogy meg­bű­vö­lőd­jön a Körös fon­ta hegyek­től. Két világ, Erdély és az Alföld hatá­ra a regé­nyes Belé­nye­si-meden­ce, ahol a Bihar­ból ere­dő Feke­te-Körös, fel­ső sza­ka­szán, a Király­er­dő és a Béli-hava­sok között elter­pesz­ked­ve tág völ­gyet vájt magá­nak. A folyók, a sze­lek és az éghaj­lat­vál­to­zá­sok ala­kí­tot­ta Fel­ső­völgy hegye­i­nek gyom­rá­ban sok­fé­le érc hal­mo­zó­dott fel. Ebben a táj­ban jelent meg az ember, hogy a ter­mé­sze­ti kin­cse­ket kiak­náz­va ott­ho­ná­vá tegye e gaz­dag meden­cét. E zárt, archa­i­kus világ fel­fe­de­zé­sét Györ­ffy Ist­ván nép­rajz­tu­dós­nak köszön­het­jük. Tőle tud­juk, hogy a magyar­ság már a kora Árpád-kor­ban meg­te­le­pe­dett a Feke­te-Körös völ­gyé­ben, s hiá­ba a tatár, a török és a leg­újabb kori hódí­tók pusz­tí­tá­sai, a határ­ta­lan erdő­sé­gek oltal­ma­zá­sá­ban meg­őriz­te hitét és sajá­tos népi kul­tú­rá­ját. Az évszá­za­do­kig a vára­di püs­pök­ség bir­to­kol­ta, majd a 16. szá­zad­ban refor­má­tus­sá lett Belé­nye­si-meden­ce magyar­sá­ga a román tér­hó­dí­tás­sal szór­vánnyá mor­zso­ló­dott. De van remény a meg­ma­ra­dás­ra, mert élnek még itt, a for­rás­vi­dé­ken lokál­pat­ri­ó­ták és a cson­ka ország­ban lel­kes ter­mé­szet­já­rók, akik azon mun­kál­kod­nak, hogy a lebont­sák a Körö­sök völ­gyé­ben magyar és magyar közé emelt gáta­kat.

Látnivalók / Partium / Biharország

A Belé­nye­si-meden­ce pere­mén emel­ke­dő Pon­tos­kő remek iga­zo­dá­si pont. Alig 300 méter magas tete­jé­ről szé­les madár­táv­la­ti kép nyí­lik a Feke­te-Körös fel­ső völ­gyé­re.

Bővebben...

A Körö­si völgy­fü­zér első gyöngy­sze­me, a Bihar-hegy­ség lábá­nál, a Mezi­á­di patak men­tén meg­bú­jó Magyar­re­me­te.

A kis­köz­ség büsz­ke­sé­ge a 13. szá­za­di román stí­lu­sú, refor­má­tus­sá lett temp­lom. Egye­dül­ál­ló a Kár­pát-meden­cé­ben, hogy fal­fres­kó­in együtt lát­hat­juk Árpád-házi szent kirá­lya­in­kat: Ist­vánt, Imrét és Lász­lót. A falu szór­vány­te­rü­le­ten helyez­ke­dik el, 1944-ben ember­te­len tra­gé­dia érte, ami­kor román hor­dák gye­re­ke­ket és idő­se­ket nem kímél­ve 43 ártat­lan magyart mészá­rol­tak le.

Bővebben...

A Király­er­dő utol­só nyúl­vá­nyá­nak sűrű­jé­be, a Mezi­á­di-patak men­tén vezet az út, amely a Méz­ge­di csepp­kő­bar­lang­ból ered. A bar­lang fel­tá­rá­sa, leírá­sa és láto­gat­ha­tó­vá téte­le a Bihar-hegy­ség leg­na­gyobb alak­ja, Czá­rán Gyu­la ter­mé­szet­bú­vár nevé­hez fűző­dik. 1930-ban állí­tott emlék­táb­lá­ja újra régi fényé­ben ragyog a bar­lang elő­csar­no­ká­ban. A folya­ma­tos fel­tá­rá­sok­nak köszön­he­tő­en közel 5 kilo­mé­ter hosszan jár­ha­tó bar­lang­ban az ása­tá­sok során ősko­ri csont­le­le­tek, így töb­bek között a mára kihalt bar­lan­gi med­ve nyo­mai is elő­ke­rül­tek.

 

Bővebben...

A törö­kök több­ször is fel­dúl­ták és ala­po­san meg­szen­ved­te a máso­dik világ­há­bo­rú súlyos har­ca­it és a román csa­pa­tok atro­ci­tá­sa­it is Belé­nyes. A meg­fo­gyat­ko­zott magyar­ság lel­ki táma­sza a 18. szá­za­di refor­má­tus temp­lom. Nyu­gat­ról a Bihar-hegy­ség, kelet­ről a Béli-hegy­ség és dél­ről a Király­er­dő nyúl­vá­nyai hatá­rol­ják.

 

Bővebben...

A Pan­non ten­ger üle­dé­ke­it kimo­só Mérá­gi patak ala­kí­tot­ta sza­ka­dé­ko­kat lát­vá­nyos vörös homok­kő­fa­lak sze­gé­lye­zik. Mivel ma is igen aktív eró­zió zaj­lik a fel­szí­nen, a Mérá­gi-sza­ka­dék folya­ma­to­san bővül, s éle­sen kiásó­dott rozs­da­szí­nű sza­ka­dék­ja­i­val egy­re inkább kezd emlé­kez­tet­ni – per­sze csak kicsi­ben – a pád­isi Rozs­da-sza­ka­dék­ra.

A kilá­tás viszont vál­to­zat­la­nul szép­sé­ges: a Belé­nye­si-meden­cé­ben ülő apró fal­vak és szem­ben a vég­te­len Bihar-hegy­ség néma vonu­la­tai fölött csak a fel­hők cse­ré­lőd­nek.

Mögöt­tünk a Béli-hegy­ség sza­ka­dat­lan erdők­kel benőtt hátai hul­lá­moz­nak.

Bővebben...

Fenes felé a sík egy régi dia­dal­ra emlé­kez­tet: 1682-ben itt ver­ték szét a Belé­nyest fel­dú­ló szer­be­ket Thö­kö­ly Imre csa­pa­tai. Ma már csak a lakos­ság fele magyar, még­is meg­őr­ző­dött itt vala­mi a Feke­te-Körös men­ti hegy­vi­dék és az Alföld pere­mén kiala­kult élet­mód­ból, a sajá­tos épít­ke­zé­si for­mák­ból és a jel­leg­ze­tes nép­vi­se­let­ből.

Az 1800-as évek­ben épült „módos parasz­ti házat” a Vura csa­lád men­tet­te meg a pusz­tu­lás­tól és 2010-ben taka­ros táj­ház­ként nyílt meg a turis­ták szá­má­ra.

Fenes­ről 5 kilo­mé­te­res túra után érke­zünk a 13. szá­zad­ban épült Béla­vár, más néven Fene­si vár rom­ja­i­hoz. Már csak néhány fal­ma­rad­vány és a cson­ka öreg­to­rony pró­bál elrej­tőz­ni a fák között a vál­to­zó idők sze­lei elől.

Pedig volt idő, ami­kor büsz­kén őrkö­dött a kör­nyék bányái és az itt átha­la­dó utak felett. A hagyo­mány IV. Bélát, a föld­höz ragad­tab­bak Vin­ce vára­di püs­pö­köt jelö­lik meg épít­te­tő­je­ként. Ami biz­tos, a várat a Bor­sa nem­be­li erdé­lyi vaj­da 1294-ben siker­te­le­nül ost­ro­mol­ta. A 17. szá­zad­ban meg a tatá­rok, majd a törö­kök kós­tol­gat­ták fala­it. Vég­ső pusz­tu­lá­sát a Rákó­czi-sza­bad­ság­harc buká­sa hoz­ta el, miu­tán az oszt­rá­kok vég­leg lerom­bol­ták.

Bővebben...

Ezek az egy­kor az egész Feke­te-Körös völ­gyét betöl­tő erdő­sé­gek jelen­tet­tek mene­dé­ket a viha­ros idők­ben az itt élők­nek, így a Feke­te-Körös men­te leg­ősibb és leg­ma­gya­rabb tele­pü­lé­se, Köröst­ár­kány lakó­i­nak is. Ano­ny­mus sze­rint a hon­fog­la­lás ide­jén a Töhö­töm nem­zet­ség tele­pe­dett meg a vidé­ken. Tize­del­ték a mon­go­lok, a törö­kök, de maradt bőven a fáj­da­lom­ból a 20. szá­zad­ra is.

1919-ben a Feke­te-Körös völ­gyé­ben elő­re­nyo­mu­ló, túl­erő­ben lévő román offen­zí­va elől – súlyos har­cok után – vissza­vo­nul­ni kény­sze­rült a Szé­kely Had­osz­tály Wer­bő­czy-zász­ló­al­ja. Az olta­lom nél­kül maradt Köröst­ár­kány és a szom­szé­dos Kis­ny­éger­fal­va a hús­vét­kor bevo­nu­ló román sza­bad­csa­pa­tok pré­dá­ja lett. Válo­ga­tás nél­kül kínoz­ták és öldö­köl­ték a nőket, az öre­ge­ket és a gyer­me­ke­ket is. Egész csa­lá­dok vesz­tek oda a vér­für­dő­ben. A 91 meg­gyil­kolt ártat­lan tár­ká­nyi magyar nevét 1999 óta őrzi a magyar­el­le­nes román atro­ci­tá­sok első erdé­lyi emlék­mű­ve.

De hogy ne csak a gyász­ról és a véres múlt­ról szól­jon Köröst­ár­kány és vidé­ke, erről tesz­nek azok a lel­kes ter­mé­szet­já­rók, a Körö­sök Völ­gye Natúr­park Egye­sü­let és a Száz­lá­bú Egye­sü­let tag­jai, akik fel­is­mer­ték, hogy a kanyar­gós Körös újra össze­köt­he­ti az egy­más­tól erő­szak­kal elsza­kí­tott magya­ro­kat. Szá­zá­val érkez­nek a Határ­ta­lan Ván­dor­tú­ra alap­tá­bo­rá­ba a részt­ve­vők, akik külön­bö­ző köz­le­ke­dé­si esz­kö­zök­kel a Körös for­rá­sá­tól a tor­ko­la­tá­ig jár­ják majd végig a folyót.

Bővebben...

A három ragyo­gó zuha­tag­ból álló Szent­há­rom­ság víz­esés az Erdé­lyi-szi­get­hegy­ség „leg­te­te­jé­ről” a Nagy Bihar csúcs alól lezú­du­ló pata­ko­kat tere­li a Feke­te-Körös fő ágá­ba.  Fel­fe­de­zé­se ter­mé­sze­te­sen Czá­rán Gyu­la nevé­hez kötő­dik.

A 60 méte­res esé­sű Atya, a 80 méte­res Fiú és a 45 méte­res Szent­lé­lek víz­esé­sek a lenyű­gö­ző lát­ványt nyúj­ta­nak.

Bővebben...