“Székely Határőrök nyomában” konferencia

2018. február 16. péntek 9:00 -

Helyszín


Duna Palota, Budapest, Zrínyi utca, Magyarország

GPS: 47.50023, 19.04909

Sze­re­tet­tel Várunk Ben­ne­te­ket a “Szé­kely határ­őrök nyo­má­ban” című kon­fe­ren­ci­á­ra, ahol töb­bek között a Szé­kely­föld had­tör­té­ne­té­ről szó­ló elő­adá­sok mel­lett bemu­tat­ko­zik  a ‘Határ­já­rók a Kár­pá­tok­ban’ túra­ka­la­uz soro­zat “Foga­ra­si hava­sok” című köte­te is. A kon­fe­ren­ci­án elő­adás tart ‘Műsor­ból moz­ga­lom — A Haza­já­ró Egy­let kül­de­té­se’ cím­mel Moys Zol­tán, a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let ala­pí­tó tag­ja .

Idő­pont: 2018. feb­ru­ár 16. (pén­tek) 9:00
Hely­szín: Magyar­ság Háza — Duna Palo­ta (Buda­pest, Zrí­nyi u. 5.)