Raffay Ernő történész előadása Balassagyarmaton

2018. január 23. kedd 18:00 -

Helyszín


Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50., Magyarország

GPS: 48.08062, 19.29803

Janu­ár 23 — án Raf­fay Ernő tör­té­nész tart elő­adást Hor­thy Mik­lós kor­mány­zó­ról a balas­sa­gyar­ma­ti Mik­száth Kál­mán Műve­lő­dé­si Köz­pont­ban.

A XX. szá­za­di magyar tör­té­ne­lem egyik leg­vi­ta­tot­tabb sze­mé­lye Hor­thy Mik­lós. Tömeg­gyil­kos vagy nem­ze­ti hős? Erre a kér­dés­re kere­si a választ Raf­fay Ernő tör­té­nész elő­adá­sá­ban az Örök­ség Kul­tu­rá­lis Műhely elő­adás­so­ro­zat kere­te­in belül.