Pumák a Bakonyban — honvédelmi emléktúra

Pumák a Bakonyban — honvédelmi emléktúra

2023. március 11. szombat 8:00 - 18:00

Helyszín

Bakony
Veszprém, Magyarország

GPS: 47.10281, 17.9093

Idén első alka­lom­mal ren­de­zi meg a Haj­agi Ter­mé­szet­vé­dő és Sza­bad­idő Egye­sü­let vala­mint a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turisz­ti­kai Egy­let a Pumák a Bakony­ban elne­ve­zé­sű tel­je­sít­mény­tú­rát, mely­re sze­re­tet­tel invi­tál min­den ter­mé­szet­já­rót.Prog­ra­munk bemu­tat­ja a veszp­ré­mi Puma vadász­re­pü­lők hősi tör­té­ne­tét, akik a leg­ki­emel­ke­dőbb kato­nai ala­ku­la­ta volt a hon­véd­ség­nek a II VH.-ban sok veszp­ré­mi piló­tá­já­val. Puma piló­ták kér­dés nél­kül tet­ték köte­les­sé­gü­ket, az éle­tük árán is véd­ték a hazát.

2023-ban Veszp­rém Euró­pa Kul­tu­rá­lis Fővá­ro­sa, bemu­tat­juk a Bakony varázs­la­tos hegy­vi­dé­két, nép­sze­rű­sít­jük a ter­mé­szet­já­rást, fel­hív­juk a figyel­met kör­nye­ze­tünk védel­mé­re, emlé­ke­zünk hőse­ink­re.

Rajt hely­szín: hely­szín: MH Kos­suth Lak­ta­nya, Veszp­rém Juta­si út. 91.

Par­ko­lás: Lak­ta­nya előt­ti par­ko­ló és kör­nyé­ke

Belé­pés: Csak elő­re­giszt­rál­tak­nak sze­mély­iga­zol­vány fel­mu­ta­tá­sá­val.

Gyü­le­ke­ző: 8:00–8:50 óra között

Túra táv: 23 km / 700 m szint­emel­ke­dés
Túra rajt: 9:00 óra veze­tett túra
Túra cél: 16:00 óra Hárs­kút teme­tő

Útvo­nal: Lak­ta­nya, Jutas vitéz kilá­tó, Jutas ejtő­er­nyős emlék­mű, Lőtér hadi­út, Papod-tető(644m) Vitéz Ber­ta­lan Árpád kilá­tó, Bor­zás-hegy, Hárs­kút teme­tő

A túra veze­tett, tel­je­sí­té­se nehéz!!!

Az útvo­nal aktív lőté­ren halad keresz­tül, ezért egy cso­port­ban kell halad­ni!

Elvárt túra tel­je­sít­mény a folya­ma­tos 4 km/óra hala­dá­si sebes­ség.

A cso­port­tól nem lehet lesza­kad­ni!

Menet­fel­sze­re­lés: bakancs, inni-enni­va­ló, idő­já­rás­nak meg­fe­le­lő öltö­zet.

Részt­ve­vők max. szá­ma: 80 fő.

Rész­vé­te­li díj 2023 Ft, mellyel a részt­ve­vő ado­mány­ként a HATESZ egye­sü­let tevé­keny­sé­gét támo­gat­ja.

Túra végén Hárs­kút­ról szer­ve­zett autó­busz szál­lít­ja a részt­ve­vő­ket vissza Veszp­rém­be a Levél­tár­hoz, ahol meleg ebéd­del fogad­juk a túrá­zó­kat, majd 16:00 órai kez­det­tel Kenye­res Osz­kár és Jakab Sán­dor a Haza­já­ró műsor sze­rep­lői tar­ta­nak közön­ség­ta­lál­ko­zót, mely­re sok sze­re­tet­tel várunk min­den­kit.

Part­ne­re­ink: Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let, Veszp­ré­mi Vár­me­gyei Levél­tár, Veszp­rém Megyei Hon­is­me­re­ti Egye­sü­let, Lacz­kó Dezső Múze­um, Juta­spusz­tai Bará­ti Kör, veszp­ré­mi hőse­ink leszár­ma­zot­tai

Kel­le­mes emlék­tú­rát kívá­nunk! HA TESZ — Jobb Lesz!

Kér­jük támo­gas­sa egye­sü­le­tün­ket adó­ja 1% fel­aján­lá­sá­val! Köszön­jük!

https://hatesz.hu/component/content/article/8‑programok/105-pumak-a-bakonyban?Itemid=103

GPX

A túra a 2023-as Haza­já­ró Kupa része.

A túra neve­zés LEZÁRULT!