Olvadó jégmezők — a Klímabarátok és a Kalifa estje

2018. december 4. kedd 18:00 - 20:00

Helyszín

MagNet Közösségi Ház, Belső Udvar
Budapest, Andrássy út 98, Magyarország

GPS: 47.51079, 19.07114

Érde­kel a klí­ma­vál­to­zás? Sze­ret­néd tud­ni, milyen egyé­ni és közös­sé­gi szin­tű cse­lek­vé­si lehe­tő­sé­ge­ink van­nak? S hogy miként kap­cso­ló­dik mind­ez a hegy­má­szás­hoz, a hima­lá­jai expe­dí­ci­ók külön­le­ges vilá­gá­hoz? Akkor gye­re el Te is a Klí­ma­ba­rá­tok és a Kali­fa Csa­pat első közös, inter­ak­tív decem­be­ri ren­dez­vé­nyé­re a Mag­net Ház­ba!

Az “Olva­dó jég­me­zők” két nagy­sze­rű hegy­má­szó izgal­mas együtt-gon­dol­ko­dá­sá­nak gaz­dag tapasz­ta­la­tok­kal illuszt­rált, szám­ta­lan kihí­vás­ban meg­ér­lelt böl­cses­ség­gel átszőtt, még­is spon­ta­ne­i­tás­sal teli elő­adá­sa kihí­vás­ról, kaland­ról, bátor­ság­ról, fele­lős­ség­ről és féle­lem­ről, remény­ről és lemon­dás­ról, elin­du­lás­ról és meg­ér­ke­zés­ről, utak­ról és útvesz­tők­ről. Lepo­rolt tör­té­ne­tek, friss szto­rik, vidám emlé­kek és szív­szo­rí­tó emlé­ke­zé­sek dia­fil­mek­ben elbe­szél­ve. 

PROGRAM:

* Kötet­be­mu­ta­tó: Mér­sé­kelt öv? – Fele­lős cse­lek­vé­si irá­nyok a haté­kony klí­ma­vé­de­le­mért (2018) „Vajon meglesz‑e a szán­dék és a kurá­zsi, és ha igen, akkor nem késő‑e már a beavat­ko­zás ahhoz, hogy elke­rül­jük a leg­rosszab­bat, a glo­bá­lis kataszt­ró­fát?” A neves egye­te­mi kuta­tók és tudó­sok által össze­ál­lí­tott kötet gon­do­la­tai arra ins­pi­rál­nak, hogy ne nyu­god­junk bele a meg­vál­toz­tat­ha­tat­lan­ba, és mer­jünk mi magunk a vál­to­zás len­ni. A köte­tet bemu­tat­ja Kovács Lajos, a Klí­ma­ba­rát Tele­pü­lé­sek Szö­vet­sé­gé­nek elnö­ke.

* Biró Dáni­el (Kali­fa, kom­mu­ni­ká­ci­ós mene­dzser) föl­ve­ze­tő­je: éghaj­lat­vál­to­zás és hegy­má­szás: új típu­sú kihí­vá­sok az alpi­niz­mus­ban?

* Var­ga Csa­ba hegy­má­szó első buda­pes­ti vetí­té­se a 8586 méter magas hima­lá­jai hegy­csúcs, a Kancs­en­dzön­ga meg­hó­dí­tá­sá­ra tett tava­szi expe­dí­ci­ó­já­ról. A Kancs­en­dzön­gát öt évvel ezelőtt Erőss Zsolt és Kiss Péter mász­ta meg első magyar­ként, ám eresz­ke­dés köz­ben mind­ket­ten éle­tü­ket vesz­tet­ték. Csa­ba az Ő tisz­te­le­tük­re a Kali­fa Hima­lá­ja Expe­dí­ció 2018 – Kancs­en­dzön­ga kere­té­ben emlék­táb­lát helye­zett el az alap­tá­bor­ban. Csa­ba eddig három nyol­cez­res hegy­csúcs sike­res, pót­ló­la­gos oxi­gén hasz­ná­la­ta nél­kü­li meg­má­szá­sát tud­hat­ja maga mögött.

* Szend­rő Sza­bolcs hegy­má­szó legen­da öröm­ve­tí­té­se.

* Inter­ak­tív beszél­ge­tés „hegye­ken innen és túl”.

Idő­pont és hely­szín: 2018. decem­ber 4, kedd, 18:00–20:00
Mag­Net Közös­sé­gi Ház, Bel­ső udvar, 1062 Buda­pest, And­rássy út 98.

Belé­pés: ingye­nes

A Mér­sé­kelt öv? – Fele­lős cse­lek­vé­si irá­nyok a haté­kony klí­ma­vé­de­le­mért című kötet a hely­szí­nen díj­men­te­sen kap­ha­tó.
Szer­ve­zők: Klí­ma­ba­rát Tele­pü­lé­sek Szö­vet­sé­ge, KALIFA

Sze­re­tet­tel várunk min­den­kit!