Királyi ereklyék nyomában a Balaton-felvidéken — 2023

Királyi ereklyék nyomában a Balaton-felvidéken — 2023

2023. október 1. vasárnap 7:00 - 19:00

Helyszín

Balaton-felvidék
Balatonalmádi, Magyarország

GPS: 47.0317, 18.0087

A Mária Út Köz­hasz­nú Egye­sü­let meg­szer­ve­zi a Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban tel­je­sít­mény­tú­rát, mely­re sze­re­tet­tel hív min­den ter­mé­szet­já­rót. Tel­je­sít­mény­tú­ra a Bala­ton-fel­vi­dé­ken a Magyar kirá­lyi csa­lád erek­lyé­it őrző Szent Jobb Kápol­ná­hoz.A Budai-vár ost­ro­má­ban meg­sé­rült Szent Jobb Kápol­nát az 1950-es évek­ben a pusz­tu­lás elől mene­kí­tet­tek Bala­ton­al­má­di­ba. Az ere­de­ti for­má­já­ban meg­te­kint­he­tő kápol­ná­ban Szent Ist­ván, Szent Imre és Bol­dog Gizel­la erek­lyéi tekint­he­tők meg. A túra három útvo­na­lon, végig jel­zett uta­kon fog meg­va­ló­sul­ni.

Neve­zé­si űrlap — neve­zőn­ként kér­jük külön űrlap kitöl­té­sét.

Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban 12

Táv: 12,29 km
Szint­emel­ke­dés: 322 m
Rajt: Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Cél: Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Indu­lás: 8:00–10:00
Szint­idő: 4,5 óra
Ellen­őr­ző­pon­tok: Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont (rajt)- — Óvá­ri Messze­lá­tó – Cse­re-hegyi kilá­tó — Szent Jobb kápol­na — Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont (cél)

Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban 22

Táv: 21,8 km
Szint­emel­ke­dés: 493 m
Rajt: Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Cél: Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Indu­lás: 8:00–9:00
Szint­idő: 6 óra
Ellen­őr­ző­pon­tok: Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont (rajt)- Óvá­ri Messze­lá­tó –Cse­re-hegyi kilá­tó — Som­lyó-hegyi kilá­tó — Lovas Falu­ház – Szent Jobb kápol­na — Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont (cél)

Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban 44

Táv: 44,73 km
Szint­emel­ke­dés: 1154 m
Rajt: Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Cél: Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont
Indu­lás: 7:00–8:00
Szint­idő: 11 óra
Ellen­őr­ző­pon­tok: Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont (rajt)- Óvá­ri Messze­lá­tó –Cse­re-hegyi kilá­tó — Csá­kány-hegyi kilá­tó- Jókai-kilá­tó — Bala­ton­fü­red Közös­sé­gi Ház- Lovas Falu­ház – Szent Jobb kápol­na — Bala­ton­al­má­di Pan­nó­nia Kul­tu­rá­lis Köz­pont (cél)

ELŐNEVEZÉS

Rész­vé­te­li díj:

8 év alatt min­den távon ingye­nes.
14 éves korig 1000 Ft min­den távon.
Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban 12: 1500 Ft
Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban 22: 2000 Ft
Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban 44: 2500 Ft

Haza­já­ró Egy­let tagok­nak:
Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban 12: 1300 Ft
Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban 22: 1800 Ft
Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban 44: 2300 Ft

Rész­vé­te­li hoz­zá­já­ru­lást a követ­ke­ző cím­re kér­jünk utal­ni, 2023. szep­tem­ber 29-ig.

Mária Út Köz­hasz­nú Egye­sü­let Bank­szám­la­szám:
Unic­re­dit Bank:
HU05 1091 8001 0000 0062 1361 0001
Köz­le­mény: Részt­ve­vő neve(i),- Kirá­lyi erek­lyék nyo­má­ban- válasz­tott táv(ok). 12, 22, 44
Díja­zás: Min­den részt­ve­vő­nek kitű­ző és okle­vél.
Ellá­tás: szörp, tea, édes­ség, zsí­ros kenyér
Infor­má­ció:
A prog­ram­vál­toz­ta­tás jogát fenn­tart­ják a szer­ve­zők.
Az ese­mé­nyen min­den­ki saját fele­lős­sé­gé­re vesz részt, a szer­ve­zők­től kár­té­rí­tés sem­mi­lyen jog­cí­men nem kér­he­tő.

A túra a 2023-as Haza­já­ró Kupa része.