Hazajáró szívünk

Hazajáró szívünk

2018. november 16. péntek 18:30 -

Helyszín

Duna Palota
Budapest, Duna Palota, Zrínyi utca 5., Magyarország

GPS: 47.50023, 19.04909

Haza­já­ró szí­vünk — A Magyar Örök­ség díj­jal és Pri­ma Pri­mis­si­ma díj­jal kitün­te­tett Haza­já­ró maga­zin készí­tő­i­nek cso­dá­la­tos, kife­je­zet­ten a Tran­sil­va­num szá­má­ra össze­ál­lí­tott, Erdély­ről szó­ló film­jét lát­hat­ja a közön­ség novem­ber 16-án 19 órá­tól a Duna Palo­tá­ban, majd a vetí­tést köve­tő­en a maga­zin sze­rep­lői, a két „haza­já­ró”, Kenye­res Osz­kár és Jakab Sán­dor mesél a for­ga­tá­sok során szer­zett sze­mé­lyes erdé­lyi élmé­nye­i­ről.

Továb­bi infor­má­ci­ók és rész­vé­te­li szán­dék jel­zé­se: