Hazajáró ünnep és nyári túrák Nagyvázsonyban

Hazajáró ünnep és nyári túrák Nagyvázsonyban

2017. július 13. csütörtök 10:00 - 2017. július 16. vasárnap 19:00

Helyszín

Nagyvázsony
Nagyvázsony, Magyarország

GPS: 46,9827, 17,69606

II. Haza­já­ró napok a Bala­ton-fel­vi­dé­ken — Nagy­vá­zsony — 2017. júli­us 13–16.

(Haza­já­ró Ünnep, a Kini­zsi Szö­vet­ség tag­ja­i­nak talál­ko­zó­ja, a Haza­já­ró hon­is­me­re­ti maga­zin arca­i­val és az Iga­zi Csí­ki Sör­rel)

Bár a „Haza­já­rós meg­moz­du­lá­sok” pén­te­ken és szom­ba­ton lesz­nek, a Kini­zsi Szö­vet­ség már csü­tör­tök­től vár­ja az érdek­lő­dő­ket! Íme a prog­ram:

Júli­us 13. — csü­tör­tök

11:00 Vár­já­té­kok

14:30 Szép magyar nép­me­sék szín­pa­di elő­adás­ban

16:00 Vár­já­té­kok

19:30 (Remé­nyi Antal Ren­dez­vény­ház) – Magyar kato­nai hagyo­má­nyok cím­mel elő­adást tart Somo­gyi Győ­ző, Kos­suth – díjas gra­fi­kus, a Sal­föl­di Kop­já­sok veze­tő­je

Állan­dó prog­ra­mok a vár­ban:

Soly­mász­be­mu­ta­tó, egész napos gyer­mek­prog­ra­mok (lég­vár, arc­fes­tés, kész­ség­fej­lesz­tő játékok…stb) Élő­tü­zes kovács­be­mu­ta­tó, „Kini­zsi Ötpró­ba”, kéz­mű­ves vásár, vár­já­té­kok, Múze­um­lá­to­ga­tás, az Iga­zi Csí­ki Sör ter­mék­be­mu­ta­tó sát­ra vidám játé­kok­kal, tábo­ri élet bemu­ta­tá­sa a Sal­föl­di Kop­já­sok köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, „Laci­kony­ha”.

Júli­us 14. – pén­tek

10:00 Vár­já­té­kok

11:30 Tóth Esz­ter nép­ze­nei elő­adá­sa

12:30 Sal­föl­di Kop­já­sok bemu­ta­tó­ja

13:30 Mici­mac­kó — szín­pa­di elő­adás gyer­me­kek­nek

14:30 Soly­mász bemu­ta­tó

15:00 Ünnep­ség­gel egy­be­kö­tött közös zász­ló­fel­vo­nás a Köz­ség­há­za előt­ti téren

Beszé­det mond: Fábry Sza­bolcs, Nagy­vá­zsony pol­gár­mes­te­re, Pánczél Károly, a Par­la­ment Nem­ze­ti Össze­tar­to­zás Bizott­sá­gá­nak elnö­ke, dr. Lom­ni­ci Zol­tán, a Leg­fel­sőbb Bíró­ság elnö­ke

16:00 ÉLC című kiál­lí­tás meg­nyi­tó­ja a Remé­nyi Antal Ren­dez­vény­ház­ban. Kiál­lí­tó: Tóth And­rás, művész

17:00 Vár­já­té­kok

19:00 Haza­já­ró fim vetí­tés és közön­ség­ta­lál­ko­zó a Remé­nyi Antal Ren­dez­vény­ház­ban

20:00 Sebes­tyén Ist­ván szé­kely „mese­mon­dó” elő­adá­sa a Remé­nyi Antal Ren­dez­vény­ház­ban

(Fel­hív­juk a ked­ves érdek­lő­dők figyel­mét, hogy az elő­adás fel­nőt­tek­nek szól!)

 Júli­us 15. – szom­bat

Nyá­ri Haza­já­ró túrák — 23 km-es tel­je­sít­mény­tú­ra

Útvo­nal: Nagy­vá­zsony – Mencs­hely – Halom-hegy – Heren­di temp­lom­rom – Szent­ant­al­fa – Csi­csói-erdész­ház – Tálo­di kolos­tor­rom — Nagy­vá­zsony

A rajt helye:   Nagy­vá­zsony, Kini­zsi vár

A cél helye:    Nagy­vá­zsony, Kini­zsi vár

Az indí­tá­si idő:   8:00 – 9:00

Neve­zé­si díj a hely­szí­nen (Ft/fő):   1000 Ft/fő
Neve­zé­si díj ked­vez­mény: Haza­já­ró Egy­let tagok­nak 500 Ft/fő
Úthossz (km): 23 km

Szint (m): 340 m

Szint­idő (óra):   9 óra

Díja­zás: okle­vél, kitű­ző

8 km-es veze­tett túra

Útvo­nal: Nagy­vá­zsony – Szent Mihály kolos­tor­rom – Tálo­di kolos­tor­rom – Szent­ja­ka­bi temp­lom­rom — Nagy­vá­zsony

A rajt helye:   Nagy­vá­zsony, Kini­zsi vár

A cél helye:    Nagy­vá­zsony, Kini­zsi vár

Az indí­tá­si idő:   9:00

Neve­zé­si díj a hely­szí­nen (Ft/fő):   nincs
Úthossz (km): 8 km

Szint (m): 181 m

Azok­nak, akik hamar végez­nek a túrá­val, Nagy­vá­zsony­ban a követ­ke­ző prog­ra­mok­ból lehet válasz­ta­ni:

Egész nap: Pilt­man Mik­lós ács­mes­ter és ifjú tanon­cok bemu­ta­tó­ja

10:00 Bör­tön Rap  — Kini­zsi Vár Bör­tö­né­ben; ismer­ke­dés az Uku­lelé­vel — a Kápol­ná­ban; közös raj­zo­lás a bel­ső vár udva­rá­ban  a „Feke­te-Sereg” ifjú­sá­gi Egye­sü­let önkén­te­se­i­vel

11:00 Vár­já­té­kok

12:00 DŰVŐ Zene­kar ‘Hát­ra van még a java’ magyar nép­ze­ne kin­cse­i­ből muzsi­ka

13:30 Soly­mász bemu­ta­tó

14:00 Bör­tön Rap  — Kini­zsi Vár Bör­tö­né­ben; ismer­ke­dés az Uku­lelé­vel — a Kápol­ná­ban; közös raj­zo­lás a bel­ső vár udva­rá­ban a „Feke­te-Sereg” ifjú­sá­gi Egye­sü­let önkén­te­se­i­vel

14:30 Sal­föl­di Kop­já­sok bemu­ta­tó­ja

15:30 Soly­mász bemu­ta­tó

16:00 Boka Gábor: János Vitéz hite­les tör­té­ne­te képek­ben elbe­szél­ve

17:00 Vár­já­té­kok

20:00 IV. Vár­bál: a jó han­gu­lat­ról a Fris­son zene­kar gon­dos­ko­dik, a hely­szí­nen büfé üze­mel, jegyek elő­vé­tel­ben 2500 forin­tos jegy­áron vált­ha­tók az IKSZT-ben, illet­ve a Kini­zsi Vár jegy­pénz­tá­rá­ban. Az elő­vé­tel­ben vál­tott jegyek a vacso­rát is tar­tal­maz­zák. A hely­szí­nen vacso­ra nél­kü­li jegy vál­tá­sá­ra van lehe­tő­ség, 1500 forin­tos áron.

Éjjel 01:00 órá­tól Gede­on, az elekt­ro­mos busz gon­dos­ko­dik ven­dé­ge­ink haza­ju­tá­sá­ról.

Júli­us 16. – vasár­nap

11:15 Közös záró­szent­mi­se

10:00 Répa, retek, mogyo­ró szín­pa­di elő­adás gyer­me­kek­nek

11:00 Vár­já­té­kok

12:30 Soly­mász bemu­ta­tó

13:00 Sal­föl­di Kop­já­sok bemu­ta­tó­ja

14:30 Soly­mász bemu­ta­tó

15:30 Tóth Esz­ter nép­ze­nei elő­adá­sa

17:00 Vár­já­té­kok

A műsor­vál­toz­ta­tás jogát fenn­tart­juk! A ren­dez­vé­nyen a vár­be­li prog­ra­mok belé­pő­sek, a belé­pő meg­vál­tá­sa után vala­mennyi prog­ram és szol­gál­ta­tás ingye­ne­sen igény­be vehe­tő, kivé­ve az étke­zés, a vásá­ri ter­mé­kek. A nagy­vá­zso­nyi lako­sok szá­má­ra a ren­dez­vény ingyen láto­gat­ha­tó!

A Remé­nyi Antal Ren­dez­vény­ház prog­ram­jai ingye­ne­sek!

Napi jegy­árak a vár ren­dez­vé­nye­i­re:

Fel­nőtt: 2000 Ft, Gyermek/nyugdíjas: 1500 Ft

Csa­lá­dos jegyek:

2 felnőtt+2 gyer­mek 6000 Ft

2 felnőtt+3 gyer­mek 7000 Ft *

1 felnőtt+2 gyer­mek 4500 Ft *

1 fel­nőtt+ 3 gyer­mek 5000 Ft *

*min­den továb­bi gyer­mek 1000 Ft/ jegy

Gyer­me­kek részé­re 6 éves kor alatt ingye­nes!

Szál­lás­aján­ló

Szál­lás­hely Elér­he­tő­ség
Malom­kő Pan­zió — Nagy­vá­zsony 0620/418 5919
Hét­ka­nyar Ven­dég­ház — Nagy­vá­zsony 0620/423 0815
Hock Ferenc — Nagy­vá­zsony 0670/771 7396
Plé­bá­nia — Nagy­vá­zsony 0630/325 8519

0630/653 8061

Mencs­he­lyi Ven­dég­ház Pau­lin And­rás 0620/326 5793

Mészá­ros Mari­ann 0670/639 6337

Haza­já­ró Egy­let tagok­nak igény ese­tén 20 fős mat­rac­szál­lás is ren­del­ke­zés­re áll! Jelent­ke­zés és továb­bi infor­má­ció: Kenye­res Osz­kár, 0670/3124560,