Hazajáró hétvége a Medvesalján

Hazajáró hétvége a Medvesalján

2017. május 5. péntek 19:00 - 2017. május 7. vasárnap 23:00

Helyszín

Egyházasbást
Egyházasbást, Szlovákia

GPS: 48.17039, 19.94583

Med­ves­al­ja népe!

Ugye fel vagy­tok készül­ve egy olyan nagy­sza­bá­sú ese­mény­re, ami­hez hason­ló még nem sok volt a Med­ve­sal­ján? A Med­ves­al­ja Turiz­mus elhoz­za nek­tek ezt az élményt, ami­kor is a kis­tér­ség és ezen belül Egy­há­zas­bást (Újbást) Gömör köz­pont­já­vá válik egy hét­vé­gé­re! A május 5. és 7. között meg­ren­de­zés­re kerü­lő Med­ves­al­jai Majá­lis és Haza­já­ró Hét­vé­ge ter­ve­zett prog­ram­ja az aláb­bi menet­rend sze­rint ala­kul:

MÁJUS 5. (PÉNTEK)
19:00 — Fog­lár Gábor zenés est­je a Pogány­vár Fogadó­ban

MÁJUS 6. (SZOMBAT)
Bog­rács­fő­ző ver­seny a Hősök terén (Egy­há­zas­bást)
Ter­ve­zett prog­ram:
10:00 — Regiszt­rá­ció
11:00 — Meg­nyi­tó
11:00 — 15:00 — Főzés
15:00 — 16:00 — Zsű­ri­zés
16:00 — Díj­át­adó

Kísé­rő­prog­ra­mok: Ének­ka­rok és külön­bö­ző elő­adók fel­lé­pé­se, nóta­szó, helyi ter­me­lők ter­mék­pi­a­ca.
A bog­rács­fő­ző ver­seny­re jelent­kez­ni a Via Nova ICS Med­ve­sal­ji Alap­szer­vez­té­nek bár­me­lyik tag­já­nál lehet!

18:00 — ”Itt­hon ott­hon” — Beszél­ge­tés v. Nagy János Lász­ló­val (Pogány­vár Foga­dó)
Beszél­ge­tő­part­ner: Pósa Judit

21:00 — Hagyo­má­nyos tábor­tűz (Óbás­ti-tó)

MÁJUS 7. (VASÁRNAP)
8:30 — Veze­tett Haza­já­ró-túra a Pogány­vár Foga­dó­tól Kenye­res Osz­kár­ral
Ter­ve­zett útvo­nal: Pogány­vár Foga­dó — Mária-kút — Tufa­bá­nya — Somos­kő — Pogány­vár Foga­dó (Táv: 20 km)

18:30 — 19:00 — A Ram­ses zene­kar akusz­ti­kus kon­cert­je

20:00 — 22:00 — ISMERŐS ARCOK-KONCERT (Egy­há­zas­bást — Kul­túr­ház)