Hazajárás a Kárpátoktól a Himalájáig

Hazajárás a Kárpátoktól a Himalájáig

2018. január 31. szerda 18:00 -

Helyszín


Vármegye Galéria

GPS: 47.49463, 19.05799

A jövő héten a haza­já­rók és Var­ga Csa­ba nagy­vá­ra­di hegy­má­szó 4 hely­szí­nen is közö­sen tar­ta­nak elő­adást.

Az élmény­be­szá­mo­lók témá­ja a közös kár­pá­ti túrák mel­lett Csa­ba ázsi­ai expe­dí­ci­ói lesz­nek a Tiens­an­tól a Kara­ko­ru­mon át a Hima­lá­já­ig! Várunk sze­re­tet­tel Ben­ne­te­ket Buda­pes­ten, Dom­bó­vá­ron, Tihany­ban vagy éppen Zamár­di­ban!

Hely­szí­nek:

  • Janu­ár 31. 18:00 — Buda­pest, Vár­me­gye Galé­ria (1052 Buda­pest, Vár­me­gye utca 11–13)
  • Feb­ru­ár 1. 18:00 — Dom­bó­vár, Apá­czai Cse­re János Szak­kö­zép­is­ko­la és Kol­lé­gi­um dísz­ter­me (7200 Dom­bó­vár, Arany János tér 21.)
  • Feb­ru­ár 2. 18:00 — Tihany, Műve­lő­dé­si Ház ( 8237 Tihany, Mádl Ferenc tér 1.)
  • Feb­ru­ár 3. 16:00 — Zamár­di, Közös­sé­gi Ház (8621 Zamár­di, Hon­véd u. 6)