Emlékezés Téry Ödönre

Emlékezés Téry Ödönre

2017. szeptember 16. szombat 8:20 - 18:00

Helyszín

Dobogókő
Dömös, mária út, 2027 Magyarország

GPS: 47.71971, 18.8989

A Magyar Turis­ta Egye­sü­let sze­re­tet­tel meg­hív­ja az érdek­lő­dő­ket Dobo­gó­kő­re, a szep­tem­ber 16-án 10 óra­kor kez­dő­dő ván­dor­gyű­lé­sé­re. Halá­lá­nak 100. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból meg­em­lé­ke­zünk dr. Téry Ödön­ről, egye­sü­le­tünk ala­pí­tó­já­ról.

Prog­ram:

A ven­dé­gek köszön­té­se

A Téry Ödön Bará­ti Tár­sa­ság kép­vi­se­lő­jé­nek meg­em­lé­ke­zé­se

Téry mun­kás­sá­ga. Sváb Lász­ló elő­adá­sa

Téry írá­sa­i­ból Papp János olvas fel sze­mel­vé­nye­ket

Téry nyo­má­ban. A „Haza­já­ró” stáb­já­nak kis­film­je

Koszo­rú­zás

Rövid szü­net után egye­sü­le­ti prog­ra­mok követ­kez­nek

A meg­em­lé­ke­zés­re két túra indul a Téry-úton Dobo­gó­kő­re:

Pilis­szán­tó­ról 8:20-kor, távol­ság 6,5 km, szint 420 m. Elér­he­tő az Árpád-híd­tól 7:30-kor indu­ló busszal. Veze­ti: Vuray György, 06–30/241‑4412

Pilis­szent­ke­reszt­ről 8:20-kor, távol­ság 3,5 km, szint 360 m. Elér­he­tő a Pomáz­ról 7:55-kor indu­ló busszal. Veze­ti: Pász­tor Lajos, 06–20/532‑2691