Égigéző IV. Radnai túra

Égigéző IV. Radnai túra

2017. június 9. péntek 20:00 - 2017. június 11. vasárnap 9:00

Helyszín

Radnai-havasok
Borsa, Máramaros megye, Románia

GPS: 47.65377, 24.66315

Min­den­kit sze­re­tet­tel meg­hí­vunk az immár negye­dik alka­lom­mal meg­szer­ve­zés­re kerü­lő gya­log­tú­rá­ra, a Rad­nai hava­sok­ba, a Kele­ti-Kár­pá­tok leg­ma­ga­sabb csúcsára,(2303 m). A túra alatt koszo­rút helye­zünk el a csúcs lábá­nál, az 1944 janu­ár­já­ban lavi­na­bal­eset­ben elhunyt sal­gó­tar­já­ni leven­ték fej­fá­já­nál. A túrá­nak két jeles meg­hí­vott­ja, Hein­zin­ger Mika, a Miszt­rál együt­tes­ből sokak szá­má­ra ismert éne­kes, aki Égi­é­ző cím­mel zenei elő­adást tart, vala­mint Killyé­ni And­rás-Péter a sport­tör­té­net elkö­te­le­zett kuta­tó­ja aki könyv­be­mu­ta­tó kere­té­ben ismer­te­ti a Rad­nai hava­sok külön­le­ges sze­re­pét.
Prog­ram:
A túra 3 napos
2017 Júni­us 9–10-11

Júni­us 9 — Pén­tek:
Érke­zés a pan­zi­ók­ba
20:00 – Vacso­ra
21:00 Égigé­ző – Hein­zin­ger Mika élőzenés elő­adá­sa a Med­ve pan­zi­ó­ban

Júni­us 10 — Szom­bat
7–8 óra között reg­ge­li
 8 óra­kor indu­lás Bor­sa­fü­red­ről autók­kal, Bor­sa város érin­té­sé­vel, a műút végé­ig kapasz­ko­dunk, onnan gya­lo­go­san foly­tat­juk a túrát.
A dél­utá­ni órák­ban érke­zünk vissza pan­zi­ó­ink­ba.
19:00–20:00 — Vacso­ra
20:30 — Killyé­ni And­rás-Péter könyv­be­mu­ta­tó­ja a Med­ve pan­zi­ó­ban

Júni­us 11 — Vasár­nap
8 óra – reg­ge­li
A reg­ge­li elfo­gyasz­tá­sa után rövid gya­log­tú­ra a Ló víz­esés­hez / sza­bad prog­ram.
Indu­lás haza.

Szál­lás:
A Bor­sa­fü­re­den lehet­sé­ges pan­zi­ók­ban, a szál­lás fog­la­lá­sát Bakk Anet­ten, a Med­ve Pan­zió tulaj­do­no­sát keresz­tül végez­zük.
Med­ve Pan­zió elér­he­tő­ség:
Bakk Anett : 0040 /743 272 575
e‑mail cím :

Árak:
Egy­sé­ges árak min­den­ki szá­má­ra akik a túrá­ban részt vesz­nek. Az ár magá­ba fog­lal­ja a szál­lást, igény sze­rint az étk­zést, a meg­hí­vott elő­adók szál­lás- és uti­költ­sé­gét vala­mint a túra végén kiosz­tás­ra kerü­lő okle­ve­lek elő­ál­lí­tá­si költ­sé­gét.

55 lej / 3800 Huf / éjsza­ka / fő
15 lej / 1000 Huf / reg­ge­li / fő
25 lej / 1700 Huf / vacso­ra / fő

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk!