Bükk-fennsíki hétvége — 2023

Bükk-fennsíki hétvége — 2023

2023. október 7. szombat 7:00 - 2023. október 8. vasárnap 19:00

Helyszín

Bükk-hegység
Répáshuta, Répáshuta Erdészet, Szállás és Erdei Iskola, Herman Ottó út, Magyarország

GPS: 48.05272, 20.52778

Idén újra Répás­hu­tán ren­dez­zük meg a Kap­tár­kő Egye­sü­let és a Haza­já­ró Egy­let immár 8. közös hét­vé­gé­jét, ugyan­is tavaly ragyo­gó­ra sike­re­dett a prog­ram ezen az új hely­szí­nen. Most is a Bükk szí­vé­ben talál­ha­tó Répás­hu­tán lesz a hét­vé­ge szál­lá­sa és innen indul­nak túrá­ink a Bükk-fenn­sík­ra és a bük­ki kövek vonu­la­tá­ra szom­ba­ton és vasár­nap is.
A túrák – akár csak a koráb­bi évek­ben – most is ren­ge­teg lát­ni­va­lót és külön­le­ges­sé­ge­ket kínál­nak majd és idén is a Haza­já­ró Kupa részei. A hét­vé­gén ez alka­lom­mal is a Haza­já­ró hon­is­me­re­ti műsor alko­tói lesz­nek ven­dé­ge­ink és túra­tár­sa­ink. Az egész hét­vé­gés prog­ram cél­ja, hogy nép­sze­rű­sít­sük Kár­pát-meden­cei ter­mé­szet­já­rást és a turiz­must. Hazánk egyik leg­va­rázs­la­to­sabb vidé­ke a Bükk-fenn­sík, mely karsz­tos fel­szí­né­vel, töb­re­i­vel, hegyi rét­je­i­vel és óri­á­si bük­kö­se­i­vel mesé­be illő han­gu­la­tot áraszt. A mese­be­li koro­nát pedig a bük­ki kövek vonu­la­tá­nak szik­la­szirt­jei jel­ké­pe­zik, melyek lágy öle­lés­ben rej­tő­zik ez a fes­tői táj. Ilyen­kor ősszel itt szin­te lehe­tet­len betel­ni a szín­ka­val­kád­dal, a “kövek­ről” nyí­ló párat­lan kilá­tás­sal és az alat­tuk hul­lám­zó erdők­kel. Túrá­ink kere­té­ben ebbe a cso­dás világ­ba sze­ret­nénk bepil­lan­tást adni.

A túrá­in­kon bár­me­lyik nap részt lehet ven­ni, de remél­jük, hogy minél töb­ben csat­la­koz­nak hoz­zánk az egész hét­vé­gé­re. Aki így ten­ne, azok­nak érde­mes Répás­hu­tán szál­lást fog­lal­ni. de a Kap­tár­kő Egye­sü­let ked­vez­mé­nyes szál­lás­le­he­tő­sé­get is biz­to­sít a hét­vé­ge részt­ve­vő­i­nek a répás­hu­tai BIKK-MAKK Erdé­sze­ti Erdei Isko­lá­ban 15.000 Ft/fő/hétvége áron, mely tar­tal­maz­za:
– a szál­lást 2 éjsza­ká­ra több­ágyas (3–4‑6–8 ágyas) szo­bák­ban,
– a szom­bat esti meleg vacso­rát (szür­ke­mar­ha pör­költ) a szál­lá­son.

Jelent­ke­zés és befi­ze­tés
Bővebb infor­má­ció: Hava­si Nor­bert ().

A HÉTVÉGE PROGRAMJA:

Októ­ber 6. pén­tek

Érke­zés Répás­hu­tá­ra (akik itt száll­nak meg), majd este bará­ti beszél­ge­tés a BIKK-MAKK Erdé­sze­ti Erdei Isko­la udva­rán.

Októ­ber 7. szom­bat – Túra a Bükk-fenn­sí­kon
Talál­ko­zó: „Répás­hu­tai elága­zás” buszmegállóban/pakolóban
Idő­pont: 9:30-kor
A túra indul: leg­ké­sőbb 9:45-kor!
Útvo­nal: Répás­hu­ta – Pénz-pata­ki-víz­nye­lő­bar­lang – Rej­tek – Suga­ró – Kecs­ke­láb-rét – Nagy-mező – Három­kő – Far­kas-kő – Csil­lag­da – Répás­hu­ta
Táv: 22 km
Szint: 750 m köze­pe­sen nehéz gya­log­tú­ra
Idő­tar­tam: kb. 8 óra

Uta­zás – elju­tás a hely­szín­re:
• Az autó­val érke­zők a répás­hu­tai BIKK-MAKK Erdé­sze­ti Erdei Isko­la előtt par­kol­ja­nak le, ugyan­is a túra végez­té­vel ide fogunk meg­ér­kez­ni!
• A Buda­pest – Eger irá­nyá­ból érke­zők pedig az aláb­bi helye­ken és idő­pon­tok­ban tud­nak fel­száll­ni:
Buda­pest, Sta­di­on autó­busz-pálya­ud­var – 6:35
Eger, autó­busz-állo­más – 8:20

A Csil­lag­dá­tól 17:29-kor indul a busz Ege­ren keresz­tül vissza Buda­pest­re.
A túra ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött azok­nak, akik nem a répás­hu­tai BIKK-MAKK Erdé­sze­ti Erdei Isko­lá­ban száll­nak meg!
Jelent­kez­ni az aláb­bi lin­ken lehet 2023. októ­ber 6. (pén­tek) 12 órá­ig!

Túra­ve­ze­tő: Hava­si Nor­bert és Koz­ma Atti­la
A túra eső ese­tén is meg lesz meg­tart­va, azon­ban ez eset­ben lehet­sé­ges útvo­nal vál­toz­ta­tás.

Októ­ber 8. vasár­nap – Bal­la-bar­lang, Boly­gó­tú­ra tan­ös­vény
Talál­ko­zó­hely: BIKK-MAKK Erdé­sze­ti Erdei Isko­la
Idő­pont: 9:30-kor
A túra indul: leg­ké­sőbb 9:45-kor!
Útvo­na­la: Répás­hu­ta – Bal­la-bar­lang – Boly­gó­tú­ra tan­ös­vény – Csil­lag­da – Répás­hu­ta
Táv: 8 km
Szint­emel­ke­dés: 350 m köze­pe­sen nehéz gya­log­tú­ra
Idő­tar­tam: kb. 3 óra

Uta­zás – elju­tás a hely­szín­re:
• Az autó­val érke­zők a répás­hu­tai BIKK-MAKK Erdé­sze­ti Erdei Isko­la előtt par­kol­ja­nak le, ugyan­is a túra végez­té­vel ide fogunk meg­ér­kez­ni!
• A Buda­pest – Eger irá­nyá­ból érke­zők pedig az aláb­bi helye­ken és idő­pon­tok­ban tud­nak fel­száll­ni:
Buda­pest, Sta­di­on autó­busz-pálya­ud­var – 6:35
Eger, autó­busz-állo­más – 8:20
Leszáll­ni a „Répás­hu­tai elága­zás” nevű meg­ál­ló­ban kell, majd le kell sétál­ni a talál­ko­zá­si pont­ra
A Répás­hu­tai elága­zás­tól 17:25-kor indul a busz Ege­ren keresz­tül vissza Buda­pest­re.
A vasár­na­pi túra ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött min­den­ki­nek!
Jelent­kez­ni az aláb­bi lin­ken lehet 2023. októ­ber 6. (pén­tek) 12 órá­ig!

Túra­ve­ze­tő: Hava­si Nor­bert és Koz­ma Atti­la
A túra eső ese­tén is meg lesz meg­tart­va, azon­ban ez eset­ben lehet­sé­ges útvo­nal vál­toz­ta­tás.