Börzsöny Vulkántúra

Börzsöny Vulkántúra

2018. december 8. szombat 6:00 - 21:00

Helyszín


Királyrét, Szokolya, Magyarország

GPS: 47.89393, 18.97934

Igen csak erőt pró­bá­ló, hagyo­má­nyos téli túránk­ra invi­tá­lunk Ben­ne­te­ket immár 17. alka­lom­mal egyik ked­venc hazai hegy­sé­günk­be, a Bör­zsöny­be. A túra cél­ja, hogy az indu­ló­kat végig­ka­la­u­zol­ja a mio­cén kori vul­kán kal­de­rá­ján, és egy­ben tisz­te­leg­jen a nagy­sze­rű Ember és geo­ló­gus Bre­u­er Lász­ló, ali­as SUMI emlé­ke előtt.

Az idei Bör­zsöny Vul­kán­tú­rá­ra már lehe­tő­sé­ged van online nevez­ni, ami egy­elő­re nem köte­le­ző, de nagy­ban meg­könnyí­ti a mun­kán­kat és gyor­sít­ja a raj­tol­ta­tást és az érkez­te­tést is.

Túra kiírás és neve­zés

Rajt: Király­rét, Kas­tély­ho­tel, Turis­ta­szál­ló (Szo­ko­lya-Király­rét, Hrsz. 0438)
2018. 12. 08 06:00–09:00
Neve­zé­si díj: 1500 Ft, meleg étel­lel: 2000 Ft (Haza­já­ró Egy­let tagok­nak: 800 Ft)

Cél: Király­rét, Kas­tély­ho­tel, Turis­ta­szál­ló (Szo­ko­lya-Király­rét, Hrsz. 0438)
2018. 12. 08. 21 órá­ig

Táv: 42 km
Szint­emel­ke­dés: 2216 m
Szint­idő: 12 óra

Útvo­nal: Király­rét > Taxi-nyi­la­dék > Cse­resz­nye­fa-par­ko­ló > Vas­fa­zék-völgy > Nagy-Hideg-hegy > Csó­vá­nyos > Magos­fa > Feke­te-völgy > Jan­csi-hegy > Hol­ló­kő > Sal­gó­vár > Magyar-hegy > Magyar-völgy > Bánya­pusz­ta > Hanák-rét > Nagy-Hideg-hegy > Magas-taxi-rét > Gró­fi út > Taxi-nyi­la­dék > Király­rét.

Tér­kép: Bör­zsöny turis­ta­tér­ké­pe

Szál­lás: a rajt hely­szí­nén a Turis­ta­szál­ló­ban 2500 Ft/fő áron. Szál­lás­fog­la­lás egyé­ni­leg a 06–27-585–100-as tele­fon­szá­mon lehet­sé­ges.

Amennyi­ben a Magas-Bör­zsöny­ben jelen­tős hó van, a túra szint­ide­jét meg­emel­jük. Hófi­gye­lő: www.nagyhideghegy.hu

Köves­se­tek min­ket a Face­boo­kon: https://www.facebook.com/hazajaroegylet/