Börzsöny Vándortúra

Börzsöny Vándortúra

2019. szeptember 28. szombat 7:00 - 19:30

Helyszín

Szokolya
Szokolya, Lévai utca 5, Magyarország

GPS: 47,86643, 19,00373

A Bör­zsöny Ván­dor­tú­ra min­den évben más és más tele­pü­lés­ről indul­va igyek­szik meg­is­mer­tet­ni a Bör­zsöny vad­re­gé­nyes tája­it. 2019-ben immár 21. alka­lom­mal ren­dez­zük meg a túrát, mely ezút­tal Szo­ko­lyá­ról indul­va hódít­ja meg a Magas-Bör­zsöny szép­sé­ges orma­it. A 30 kilo­mé­ter hosszú túra mel­lett, 2019 őszén is lesz rövi­debb, veze­tett túra, mellyel a 2018 ele­jén elhunyt jóba­rá­tunk­ra, For­gács Péter­re emlé­ke­zünk.

21. Bör­zsöny Ván­dor­tú­ra

Útvo­nal: Szo­ko­lya — Hegy­pó — Szé­les-mező — Cse­res­nyés-völgy — Fol­tán-kereszt — Csó­vá­nyos — Rako­dó — Nagy-Hideg-hegy — Kam­mer­hof — Hálás-bérc — Ábra­hám-kert — Tóvik — Feke­te-hegy — Szo­ko­lya

Táv: 30 km
Szint: 1300 m
Szint­idő: 10 óra

Rajt: Szo­ko­lya, Sza­laj­ka IKSZT, Lévai u. 5/C 07:00–09:00
Cél: Szo­ko­lya, Sza­laj­ka IKSZT, Lévai u. 5/C 19 órá­ig

Neve­zé­si díj: 1500 Ft/fő

Szol­gál­ta­tás: bab­gu­lyás a cél­ban, útköz­ben fris­sí­tő­pon­tok

Díja­zás: okle­vél, kitű­ző

Infor­má­ció: 06703124560 — Kenye­res Osz­kár, e‑mail:

Haza­já­ró Egy­let tagok­nak a neve­zé­si díj­ból 50% ked­vez­mény.

For­gács Péter emlék­tú­ra (veze­tett túra)

Útvo­nal: Szo­ko­lya, vas­út­ál­lo­más — Magas-hegy — Nagy-Kő-hegy — Les-völgy — Szo­ko­lya, vas­út­ál­lo­más (Szo­ko­lyá­ról a rajt hely­szí­ne (Szo­ko­lya, vas­út­ál­lo­más) 2 km. Aki­nek nincs autó­ja, azt átszál­lít­juk, majd a túra után vissza­hoz­zuk Szo­ko­lyá­ra.)

Táv: 10 km
Szint: 264 m
Neve­zé­si díj: 1000 Ft/fő

Szol­gál­ta­tás: bab­gu­lyás Szo­ko­lyán

Díja­zás: okle­vél, kitű­ző

Infor­má­ció: 06703124560 — Kenye­res Osz­kár, e‑mail:

Haza­já­ró Egy­let tagok­nak a neve­zé­si díj­ból 50% ked­vez­mény.

A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Online neve­zés:  https://hazajaroegylet.hu/tura-nevezes/