2. Kaldera 25 teljesítménytúra — Börzsönyi Hazajáró Túra

2. Kaldera 25 teljesítménytúra — Börzsönyi Hazajáró Túra

2021. június 19. szombat 7:30 - 19:00

Helyszín

Börzsöny
Kemence, Csarnavölgyi út 47.

GPS: 48,01233, 18,89266

Aki már tel­je­sí­tet­te az embert pró­bá­ló Vul­kán­tú­rát, min­den bizonnyal ked­vét leli ebben a túrá­ban, hiszen ez alka­lom­mal is a bör­zsö­nyi kal­de­rát jár­juk végig, érint­ve a Magas-Bör­zsöny leg­szebb kilá­tó­pont­ja­it. A Kal­de­ra 25 mel­lett veze­tett túrát is szer­ve­zünk. A két túra az Ipoly men­ti tele­pü­lé­se­ket átöle­lő prog­ram­so­ro­zat, az Ipoly­Feszt része. Köte­le­ző elő­ne­ve­zés határ­ide­je: 2021. júni­us 18.

2. KALDERA 25 TELJESÍTMÉNYTÚRA

Idő­pont: 2021. júni­us 19.

Rajt: 7:30 – 9:30 Kemen­ce, Gabó Fagyi­zó (Kemen­ce, Csar­na­völ­gyi út 47., az Erdei Múze­um­vas­út mel­lett)

Cél: Kemen­ce, Gabó Fagyi­zó

Menet­rend sze­rin­ti autó­busz 7:15-kor és 8:15-kor indul Szob vas­út­ál­lo­más­ról, mely 8:16-kor és 9:16-ra érke­zik Kemen­cé­re. A rajt hely­szí­ne, a Gabó Fagyi­zó, Kemen­ce köz­pont­já­ból pár per­ces séta, az autó­val érke­zők a fagyi­zó kör­nyé­kén tud­nak par­kol­ni.

Útvo­nal: Kemen­ce: Gabó Fagyi­zó – Bör­zsö­nyi főalap­pont – Godó­vár – Esz­ter­gá­lyos – Magos­fa – Csó­vá­nyos – Nagy-Hideg-hegy – Hanák-rét – Aklok-rét­je – Sal­gó­vár – Hol­ló-kő – Jan­csi-hegy – Vilá­gos-pal­lag – Kemen­ce: Gabó Fagyi­zó

Táv: 25,3 km

Szint­emel­ke­dés: 1100 m

Szint­idő: 8 óra

Neve­zé­si díj: 1500 Ft

Díja­zás: okle­vél, kitű­ző

Szol­gál­ta­tás: cél­ban meleg étel, Nagy-Hideg-hegyen fris­sí­tő, cso­ki

Köte­le­ző elő­ne­ve­zés! Határ­idő: júni­us 18., pén­tek

A túra a téli Bör­zsöny Vul­kán­tú­ra „kis­test­vé­re”, ám ahhoz képest több érde­kes­sé­ge is van: nyá­ron jár­ja be a bör­zsö­nyi kal­de­rát, az útvo­nal éppen for­dí­tott­ja a „nagy­test­vér­nek”, illet­ve igyek­szik a Csar­na-völgy víz­vá­lasz­tó­ját követ­ni, ez által a krá­ter rom­já­nak pere­mén halad. (A téli Bör­zsöny Vul­kán­tú­ra a mara­to­ni táv ked­vé­ért tesz egy kité­rőt a Magyar-völgy felé is.) Mind­eköz­ben fel­fű­zi a Magas-Bör­zsöny leg­szebb kilá­tó­pont­ja­it, amely júni­us­ban tel­je­sen más arcát mutat­ja, mint decem­ber­ben. A Kal­de­ra 25 szer­ve­ző­je ugyan­az a Bör­zsöny Akció­cso­port és a Haza­já­ró Egy­let, mint a téli vál­to­zat ese­té­ben.

2. VEZETETT TÚRA

Hely­szín: Kemen­ce: Gabó Fagyi­zó

Gyü­le­ke­ző: 9:30 – 9:50

Indu­lás: 10:00

Útvo­nal: Kemen­ce: Gabó Fagyi­zó – Vilá­gos-pal­lag – Jan­csi-hegy – Hol­ló-kő és vissza

Táv: 16 km

Szint­emel­ke­dés: 470 m

Vár­ha­tó érke­zé­si idő­pont: 16:00 és 17:00 óra között

Díja­zás: a túra tel­je­sí­tői emlék­la­pot és kitű­zőt kap­nak

Szol­gál­ta­tás: cél­ban meleg étel

A veze­tett túrán a rész­vé­tel ingye­nes.

Veze­tett túránk során, a külön­bö­ző meg­ál­ló­he­lye­ken a Bör­zsöny ter­mé­sze­ti érté­kei és tör­té­nel­mi emlé­kei kerül­nek bemu­ta­tás­ra. A lét­szám könnyebb ter­ve­zé­se érde­ké­ben kér­lek, jelezd rész­vé­te­li szán­dé­kod a  e‑mail címen vagy a 06703124560-as tele­fon­szá­mon.

Face­book ese­mény: https://fb.me/e/KHyD6V2W

A túra a Haza­já­ró Kupa része.