AZ EGYLETRŐL

A Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let 2015. ápri­lis 3‑án ala­kult meg Buda­pes­ten. Az egye­sü­let kez­de­mé­nye­zői a Duna TV „Haza­já­ró” c. hon­is­me­re­ti és turisz­ti­kai műso­rá­nak rajon­gói vol­tak, akik úgy érez­ték, hogy a műsor körül kiala­kult „bará­ti kör” az évek során moz­ga­lom­má nőt­te ki magát, ame­lyet szer­ve­zett for­má­ba önt­ve kíván­nak tovább működ­tet­ni. A civil szer­ve­zet tag­sá­gát a nézők mel­lett a műsor készí­tői, kül­ho­ni sze­rep­lői, hon­is­me­re­ti veze­tői, szál­lás­adói és az elsza­kí­tott terü­le­te­ken élő helyi magyar közös­sé­gek lel­ki, szel­le­mi veze­tői alkot­ják.