Kaptárkövek Teljesítménytúra

Kaptárkövek Teljesítménytúra

2023. június 17. szombat 7:00 - 20:00

Helyszín

Bükkalja
Eger, Mátyus Udvarház, Eged-hegyi Lovastanya, Magyarország

GPS: 47.91294, 20.40986

Téged is kiver a víz a tömeg­től? Már neked is ele­ged van a rajt­nál tolon­gás­ból és türel­met­len­ke­dés­ből? És mély­sé­ge­se elszo­mo­rít a tele­sza­la­go­zott erdők no meg a szét­ha­gyott poha­rak és cso­ki­pa­pí­rok lát­vá­nya? Meg­ér­tünk, hisz nem erről kéne szól­jon a tel­je­sít­mény­tú­rá­zás…

Sze­ret­nél részt ven­ni egy olyan tel­je­sít­mény­tú­rán ahol csa­lá­di­as a han­gu­lat és a szer­ve­zők a szí­vü­ket, lel­kü­ket bele­ad­ják, miköz­ben a ter­mé­sze­tet is óvják? Akkor téged is vár a Kap­tár­kö­vek Tel­je­sít­mény­tú­ra a Bükk­al­ján! Itt min­den­ki mosollyal és öröm­mel fogad, mert neked sze­ret­né­nek élmé­nye­ket nyúj­ta­ni és meg­is­mer­tet­ni veled cso­dás vidé­kün­ket. Itt nem csu­pán a tem­pó a fon­tos, hanem pró­bá­ra tehe­ted tájé­ko­zó­dá­si képes­sé­ge­i­det is. Ne ess két­ség­be, ha elté­ved­tél, inkább jel­zé­se­ket keress sza­la­go­zás helyett és ügye­sen for­gasd a tér­ké­pet! Cse­ré­be párat­lan rit­ka­sá­gok, külön­le­ges szép­sé­gek vár­nak út köz­ben: lenyű­gö­ző kilá­tá­sok a hegyek tete­jén, titok­za­tos kőfül­kék az erdők ren­ge­te­gé­ben és vul­ka­ni­kus borok az évszá­za­dos pin­cék mélyén.

A Bükk­al­ja vad­re­gé­nyes és menő, de nem adja könnyen magát! Tájé­ko­zód­ni kell, így a tér­kép lesz az úton a leg­jobb bará­tod. 15; 30 és 50 kilo­mé­te­res távok­kal vár­juk a kaland­vá­gyó túrá­zó­kat 2023. júni­us 17-én szom­ba­ton.

RÉSZLETES TUDNIVALÓK:

A ren­dez­vény idő­pont­ja: 2023. júni­us 17. szom­bat

A ren­dez­vény szer­ve­ző­je: Kap­tár­kő Egye­sü­let (szék­he­lye: 3300 Eger, Kal­ló­ma­lom utca 32. III/9.; elér­he­tő­sé­ge: , +36202181450)

A ren­dez­vény rajt és cél hely­szí­ne: Mátyus Udvar­ház (Eger)

A túra rajt/célja egy igen külön­le­ges hely­szín, mely Eger­hez közel, még­is zavar­ta­lan kör­nye­zet­ben, a Bükk­al­ja lan­kái közt meg­búj­va terül el. Ren­dez­vé­nyünk­nek helyet adó Mátyus Udvar­ház nem csak egy lovas­ta­nya, hanem pan­zi­ó­val és étte­rem­mel is vár­ja a részt­ve­vő­ket, udva­rán pedig ját­szó­tér és hatal­mas füves terü­let hívo­gat­ja a pihen­ni vágyó­kat.

Rajt­nyi­tá­si idő: 6:30

Cél­zá­rá­si idő: 22:00

Szol­gál­ta­tá­sok a rajt/célban: WC, ivó­víz véte­li lehe­tő­ség, büfé, étte­rem.

Ellá­tás a ren­dez­vé­nyen: szend­vi­csek, süti, gyü­mölcs, cso­ko­lá­dé, müz­li, víz és szörp (kizá­ró­lag saját pohár­ba!).

Köte­le­ző fel­sze­re­lés: író­esz­köz (toll, ceru­za, filc, egyéb) az ellen­őr­ző­pon­tok iga­zo­lá­sá­hoz.

Útvo­nal: Min­den táv nagy­részt kije­lölt turis­ta útvo­na­lon halad, azon­ban néhány helyen jel­zet­len uta­kon is vezet, így szük­sé­ges a tájé­ko­zó­dá­si- és tér­kép­ol­va­sá­si isme­ret. Az útvo­na­la­kat a szer­ve­zők külön nem jelö­lik, de saját készí­té­sű tér­ké­pet és gps trac­ket biz­to­sí­ta­nak a részt­ve­vők­nek. Java­solt az útvo­na­lak gps track-jének letöl­té­se mobil­te­le­fon­ra!

NEVZÉS – kizá­ró­lag online

A túrán kizá­ró­lag elő­ne­ve­zés­sel és a neve­zé­si díj elő­re tör­té­nő kiegyen­lí­té­sét (websho­punk­ban, Simp­le­Pay segít­sé­gé­vel) köve­tő­en lehet részt ven­ni. Hely­szí­ni neve­zés­re nincs lehe­tő­ség. A kifi­ze­tett neve­zés átru­ház­ha­tó.

Neve­zé­si határ­idő: 2023. júni­us 14. szer­da 22 óra, azon­ban az egyes távok­ra meg­hir­de­tett lét­szám­ke­ret betel­tét köve­tő­en az adott táv­ra a neve­zést ezen idő­pont előtt is lezár­hat­ja szer­ve­ző (15 km-es távon 200 fő, 30 km-es távon 200 fő és 50 km-es távon 50 fő a meg­hir­de­tett lét­szám­ke­ret).

Lemon­dás: A neve­zés lemon­dá­sa ese­tén a neve­zé­si díj nem kerül vissza­fi­ze­tés­re.

Adat­fel­hasz­ná­lás: A neve­zés­kor elkül­dött ada­tok táro­lá­sá­hoz és fel­hasz­ná­lá­sá­hoz a neve­ző hoz­zá­já­rul, az álta­la meg­adott email cím­re a ren­de­ző­ség üze­ne­te­ket küld­het a tel­je­sít­mény­tú­rá­val kap­cso­lat­ban.

A ren­dez­vény ide­je alatt készült képek és fel­vé­te­lek köz­lé­sé­hez a neve­ző hoz­zá­já­rul.

Kör­nye­zet­vé­de­lem: A ren­dez­vé­nyen kelet­ke­ző sze­me­tet kizá­ró­lag a fris­sí­tő pon­to­kon lehet eldob­ni, ahon­nan a szer­ve­zők azt elszál­lít­ják. Az útvo­na­lon bár­mi­lyen sze­mét eldo­bá­sa nem meg­en­ge­dett, ennek meg­sze­gé­se azon­na­li kizá­rást von maga után.

A fris­sí­tő­pon­to­kon a szer­ve­zők poha­rat nem adnak!

Szál­lás: A tel­je­sít­mény­tú­ra részt­ve­vő­i­nek ajánl­juk a Mátyus Udvar­ház Pan­zi­ó­ját. Fog­lal­ni illet­ve aján­la­tot kér­ni az címen, vagy a web­ol­da­lon (https://www.matyusudvarhaz.hu/ajanlatkeres/) talál­ha­tó aján­lat­ké­rés űrla­pon keresz­tül lehet­sé­ges a túrá­ra való hivat­ko­zás­sal.

TÁVOK:

15 KM:
Rajt­idő inter­val­lum: 7:00 – 9:00
Neve­zé­si díj: 2000 Ft
NEVEZÉS – kizá­ró­lag online
Táv: 13,81 km
Szint­emel­ke­dés: 270 m
Szint­idő: 5 óra
Útvo­nal: Mátyus Udvar­ház Lovas­ta­nya, Eger – Mész-hegy – Nyer­ges-tető helyi jelen­tő­sé­gű védett ter­mé­sze­ti terü­let – Király-rét – Cakó-tető – Cza­kó-föld – Paja­dos – Mátyus Udvar­ház Lovas­ta­nya
Fris­sí­tő­pon­tok: 1 hely­szí­nen

Meg­hir­de­tett lét­szám­ke­ret: 200 fő
Díja­zás: okle­vél, továb­bá szint­időn belü­li tel­je­sí­tés ese­tén emlék kitű­ző vagy hűtő­mág­nes.

30 KM:
Rajt­idő inter­val­lum: 7:00 – 9:00
Neve­zé­si díj: 3000 Ft
NEVEZÉS – kizá­ró­lag online
Táv: 29,99 km
Szint­emel­ke­dés: 938 m
Szint­idő: 10 óra
Útvo­nal: Mátyus Udvar­ház Lovas­ta­nya, Eger – Mész-hegy – Nyer­ges-tető helyi jelen­tő­sé­gű védett ter­mé­sze­ti terü­let – Király-rét – Cza­kó-tető – Hal­ya­gos – Nosz­vaj – Sík­fő­kút – Cse­res-tető – Vas­bá­nya tető – Vár­kút – Nagy-Eged – Mátyus Udvar­ház Lovas­ta­nya
Fris­sí­tő­pon­tok: 3 hely­szí­nen

Meg­hir­de­tett lét­szám­ke­ret: 200 fő
Díja­zás: okle­vél, továb­bá szint­időn belü­li tel­je­sí­tés ese­tén emlék kitű­ző vagy hűtő­mág­nes.

50 KM:
Rajt­idő inter­val­lum: 7:00 – 8:00
Neve­zé­si díj: 4000 Ft
NEVEZÉS – kizá­ró­lag online
Táv: 52,3 km
Szint­emel­ke­dés: 1360 m
Szint­idő: 14 óra
Útvo­nal: Mátyus Udvar­ház Lovas­ta­nya, Eger – Mész-hegy – Nyer­ges-tető helyi jelen­tő­sé­gű védett ter­mé­sze­ti terü­let – Király-rét – Cza­kó-tető – Szo­mo­lyai kap­tár­kö­vek – Szo­mo­lya – Bog­ács – Cse­rép­vár­al­ja – Fel­ső-szo­ros – Dobi-rét – Hideg-kút lapo­sa – Cse­rép­fa­lu – Bükk­zsérc– Vas­bá­nya tető – Vár­kút – Nagy-Eged – Mátyus Udvar­ház Lovas­ta­nya
Fris­sí­tő­pon­tok: 5 hely­szí­nen

Meg­hir­de­tett lét­szám­ke­ret: 50 fő
Díja­zás: okle­vél, továb­bá szint­időn belü­li tel­je­sí­tés ese­tén emlék kitű­ző vagy hűtő­mág­nes.