Bükkaljai hétvége a Hazajáró Egylettel

Bükkaljai hétvége a Hazajáró Egylettel

2021. október 8. péntek 17:00 - 2021. október 10. vasárnap 19:00

Helyszín

Várkúti Turistaház és Kóborló Panzió
Noszvaj, Várkúti Turistaház és Kóborló Panzió, Várkút utca, Magyarország

GPS: 47.95643, 20.44136

Idén rend­ha­gyó lesz a Kap­tár­kő Egye­sü­let és a Haza­já­ró Egy­let immár 6. alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re kerü­lő közös Bükk­al­jai hét­vé­gé­je, ugyan­is kivé­te­les módon most nem a Bükk­al­já­ra, hanem a Bükk-fenn­sík­ra és a bük­ki kövek vonu­la­tá­ra vezet szom­ba­ti túránk, mely a Haza­já­ró Kupa része is. A 29 km-es táv ren­ge­teg lát­ni­va­lót és külön­le­ges­sé­ge­ket kínál majd, de mivel nehéz gya­log­tú­ra, így csak meg­fe­le­lő­en fel­ké­szült és jó erőn­lét­ben lévő túra­tár­sak­nak ajánl­juk!
A hét­vé­gén ez alka­lom­mal is a Haza­já­ró hon­is­me­re­ti műsor alko­tói lesz­nek ven­dé­ge­ink és túra­tár­sa­ink. Jakab Sán­dor és Kenye­res Osz­kár mel­lett a soro­zat “ven­dég” sze­rep­lő­i­vel és stáb­já­ból is sokak­kal talál­koz­hat­tok. Az egész hét­vé­gés prog­ram cél­ja, hogy nép­sze­rű­sít­sük Kár­pát-meden­cei ter­mé­szet­já­rást és a turiz­must.

A hét­vé­ge részt­ve­vő­i­nek a Vár­kú­ti Turis­ta­ház ked­vez­mé­nyes szál­lás­le­he­tő­sé­get biz­to­sít 21.000 Ft/fő/hétvége áron, mely tar­tal­maz­za:
— a szál­lást 2 éjsza­ká­ra,
— a fél­pan­zi­ós ellá­tást (reg­ge­li, bog­rács-vacso­ra),
— illet­ve a Sza­fa­ri­busz vitel­dí­ját az itt meg­szál­lók­nak.
Az aján­lat kizá­ró­lag tel­jes hét­vé­gés fog­la­lás ese­tén él.
Érdek­lő­dés és szál­lás­fog­la­lás (a prog­ram­ra hivat­ko­zás­sal) Kere­csen­di Nán­di­nál:
A HÉTVÉGE PROGRAMJA:
Októ­ber 8. pén­tek – Érke­zés Vár­kút­ra (akik itt száll­nak meg)
Októ­ber 9. szom­bat – A Bükk-fenn­sík koro­ná­ján a Haza­já­ró­val
Hazánk egyik leg­va­rázs­la­to­sabb vidé­ke a Bükk-fenn­sík, mely karsz­tos fel­szí­né­vel, töb­re­i­vel, hegyi rét­je­i­vel és óri­á­si bük­kö­se­i­vel mesé­be illő han­gu­la­tot áraszt. A mese­be­li koro­nát pedig a bük­ki kövek vonu­la­tá­nak szik­la­szirt­jei jel­ké­pe­zik, melyek lágy öle­lés­ben rej­tő­zik ez a fes­tői táj. Ilyen­kor ősszel itt szin­te lehe­tet­len betel­ni a szín­ka­val­kád­dal, a “kövek­ről” nyí­ló párat­lan kilá­tás­sal és az alat­tuk hul­lám­zó erdők­kel. Egy hosszú és jó álló­ké­pes­sé­get igény­lő túra kere­té­ben sze­ret­nénk ebbe a cso­dás világ­ba bepil­lan­tást adni.
Talál­ko­zó­hely és idő­pont: Bánya-hegyi par­ko­ló; 9:15-kor
A túra indu­lá­sa: leg­ké­sőbb 9:30-kor!
UTAZÁS — ELJUTÁS A HELYSZÍNRE:
— A Vár­kút­ról érke­ző­ket Sza­fa­ri­busz fog­ja a szál­lás­ról ide szá­l­í­ta­ni (indu­lás 8:00-kor)
— Az autó­val érke­zők Fel­ső­tár­kány­ban par­kol­ja­nak le a Falu­ház­nál, majd száll­ja­nak fel a Buda­pest irá­nyá­ból Ege­ren keresz­tül érke­ző len­tebb jel­zett busz­ra a Fűtő­ház meg­ál­ló­ban, ugyan­is a túra végez­té­vel Fel­sőt­rá­kány­ba fogunk meg­ér­kez­ni.
A Buda­pest — Eger irá­nyá­ból érke­zők pedig az aláb­bi helye­ken és idő­pon­tok­ban tud­nak fel­száll­ni:
Buda­pest, Sta­di­on autó­busz-pálya­ud­var — 6:35
Eger, autó­busz-állo­más — 8:25
Fel­ső­tár­kány, fűtő­ház — 8:44 (azok akik Fel­ső­tár­kány­ban a Falu­ház­nál par­kol­nak)
Bánya-hegyi elága­zás — 9:08 (leszál­lás!)
Útvo­nal: Bánya-hegy — Nagy-mező — Zsi­dó-rét — Tar-kő — Őser­dő — Cse­re­pes-kő — Őr-kő — Pes-kő ház — Nap­su­gár-pihe­nő — Fel­ső­tár­kány — Vár­kút
Táv/szintemelkedés: 25 km/600 m Fel­ső­tár­ká­nyig és 29 km/980 m Vár­kú­tig
Nehéz gya­log­tú­ra, csak meg­fe­le­lő­en fel­ké­szült és jó erőn­lét­ben lévő túra­tár­sak­nak ajánl­juk!!!
Idő­tar­tam: kb. 9 óra (pihe­nők­kel, meg­ál­lók­kal együtt)
17–18 óra közt érke­zünk Fel­ső­tár­kány­ba és 19 óra körül érke­zünk vissza Vár­kút­ra.
A szom­ba­ti túra ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött azok­nak akik nem Vár­kú­ton száll­nak meg!
Jelent­kez­ni az aláb­bi lin­ken lehet 2021. októ­ber 8. (pén­tek) 13 órá­ig:
https://forms.gle/9TMKFMUPCCyzM6uW7
Túra­ve­ze­tő: Hava­si Nor­bert és Koz­ma Atti­la
Érdek­lőd­ni: e‑mail címen
A túra eső ese­tén is meg lesz meg­tart­va, azon­ban ez eset­ben lehet­sé­ges útvo­nal vál­toz­ta­tás.
Októ­ber 10. vasár­nap – Bükk­al­jai kőkul­TÚ­RA — A turis­ta­ság emlé­kei Vár­kút kör­nyé­kén és a sík­fő­kú­ti for­rá­sok
Talál­ko­zó­hely és idő­pont: Vár­kút, Nosz­vaj; 9:45-kor
A túra indu­lá­sa: leg­ké­sőbb 10:00-kor.
Eger­ből a 8:50-kor indu­ló busszal érde­mes érkez­ni — Nosz­vaj, vár­he­gyi elága­zás­nál leszáll­ni, majd fel­sé­tál­ni a dózer­úton Vár­kút­ra.
Útvo­nal: Vár­kút — Vár­hegy — Köves­di-kilá­tó — Vas­bá­nya-nye­reg — Nova­ji-kuny­hó — Cse­res-tető — Kata­lin-for­rás — Hár­mas-kút — Atti­la-kút — Ist­ván-kút — Ágos­ton-kút — Lász­ló-kút — Vár-kút
Táv/szintemelkedés: 12 km/450 m (könnyű gya­log­tú­ra)
Idő­tar­tam: kb. 4–5 óra
14–15 óra körül érke­zünk vissza Vár­kút­ra.
Busz a vár­he­gyi elága­zás­tól vissza Eger­be: 15:33-kor
A vasár­na­pi túra is ingye­nes, de regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött azok­nak akik nem Vár­kú­ton száll­nak meg!
Jelent­kez­ni az aláb­bi lin­ken lehet 2021. októ­ber 8. (pén­tek) 13 órá­ig:
https://forms.gle/WzkhVQYnwgCdQPHG6
Túra­ve­ze­tő: Hava­si Nor­bert
Érdek­lőd­ni: e‑mail címen
A túra eső ese­tén is meg lesz meg­tart­va!