Kárpátok Bércei — DVD

1500 Ft

Kárpátok bércei - Egy ezerarcú hegykoszorú csodái (2013) ismeretterjesztő film, DVD, 53 perc

27 készleten

Kategória:

Leírás

A Kár­pát-meden­cét koszo­rú alak­ban körül­öle­lő, közel 1500 km-es hegy­vo­nu­lat az Alpok után a leg­ki­ter­jed­tebb hegy­rend­szer Euró­pá­ban. A film bemu­tat­ja a hegy­ség kiala­ku­lá­sát, geo­ló­gi­ai viszo­nya­it, párat­lan ásvány­kin­cse­it, kivé­te­les vege­tá­ci­ó­ját, a Dunát kere­ső folyó­vi­ze­it, sok­szí­nű növény­vi­lá­gát, vad­re­gé­nyes, vég­te­len erdő­sé­ge­it, s az abban élő – sok­szor euró­pai viszony­lat­ban is rit­ka­ság szám­ba menő — állat­fa­jo­kat. Miköz­ben a leg­ma­ga­sabb gerin­cek­től, bar­lan­go­kon, víz­esé­se­ken át a szur­dok­völ­gye­kig, varázs­la­tos táj­ké­pek­kel bűvö­li el a nézőt, egy­ben arra is ser­ken­ti, hogy elin­dul­jon a hegy­ség sze­mé­lyes fel­fe­de­zé­sé­re.

A film össze­il­leszt­ge­ti a vad­re­gé­nyes Kár­pá­tok szí­nes darab­ká­it, varázs­la­tos váz­lat­ké­pet nyújt­va a vál­to­za­tos hegy­vi­lág­ról. A hegy­ség bér­ce­i­re hág­va és völ­gye­i­be száll­va meg­is­mer­het­jük ezer­ar­cú tája­it, föld­ta­ni viszo­nya­it, kivé­te­les élő­vi­lá­gát és for­ma­kin­csét.

A Gödöl­lői Nem­zet­kö­zi Ter­mé­szet­film Fesz­ti­vál díj­nyer­tes film­je.

A DVD sze­mé­lye­sen is meg­vá­sá­rol­ha­tó iro­dánk­ban:
1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.
Tel: +36–1‑201–37-34, e‑mail: 

További információk

Tömeg 120 g
Nyelv

Magyar, Angol, Német

Formátum

DVD

Játékidő

53 perc

Műfaj

ismeretterjesztő