Hazajáró szemmel képes könyv

6000 Ft

A Hazajáró Egylet első képes könyve a Hazajáró végtelen útjának egy-egy elkapott pillanatát örökíti meg.

Elfogyott

Kategória:

Leírás

A 340 olda­las, 440 szí­nes fény­ké­pet tar­tal­ma­zó album az első évad Magas-Tát­rá­tól Csík­som­lyó­ig tar­tó 35 epi­zód­ján kísé­ri végig a stá­bot. Haza­já­ró szem­mel, szub­jek­tív objek­tí­vünk­kel tekin­tünk kör­be tör­té­nel­mi hazán­kon. Azt is igyek­szünk meg­lát­ni és lát­tat­ni, amit a kulisszák mögött, a fel­szín alatt, a föld felett és a fizi­kai vilá­gon túl meg­ta­pasz­tal­tunk. Min­den egyes pil­la­nat­kép örök­re a lélek­be véső­dött emlé­ke­ket őriz. A képek­hez a műsor­ból szár­ma­zó idé­ze­tek is kap­cso­lód­nak, ame­lyek együt­te­sen veze­tik végig az olva­sót a Haza­já­ró kalan­dos túrá­in.

A kiad­vány sze­mé­lye­sen is meg­vá­sá­rol­ha­tó iro­dánk­ban:
1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.
Tel: +36–1‑201–37-34, e‑mail: 

 

További információk

Tömeg 1750 g