Kopott-csapás-nyereg

A Hor­gas-havas alatt, a Sebes-Körös és a Feke­te-Körös víz­vá­lasz­tó­ján, a Kopott-csa­pás nyer­gé­ben tisz­ta idő­ben cso­dá­la­tos lát­vány fogad. Dél­re a Pádis és a Bihar rét­je­it és erdős kúp­ja­it lát­juk. A Vara­só-meden­ce felett a Kék-Mag­ura erdős hátát, távo­labb a Déli-Kár­pá­to­kat is.

Terkő-nyereg

A Ter­kő-mező egy újabb neve­ze­tes iga­zo­dá­si pont. Szé­les nyer­ge a Tat­ros és az Olt víz­gyűj­tő meden­cé­jé­nek a válasz­tó­vo­na­la. Vala­hol itt talál­ko­zik egy­más­sal a Tar­kő, a Hagy­más és a Naska­lat vonu­la­ta.

Széles-nyereg

Széles-nyereg

A Kopa-hágó­tól a zöld jel­zé­sen halad­va a Bélai-Tát­ra főge­rin­cét nyu­ga­ti és kele­ti rész­re osz­tó Szé­les-nye­reg­be érünk. Talán innen mutat­ja leg­szebb arcát a vonu­lat: A nyu­ga­ti gerin­cen sora­koz­nak a Bélai-Tát­ra lát­vá­nyo­sabb csú­csai: a leg­ma­ga­sabb, a Hol­ló-kő, a hegy­ség arcu­la­tát talán leg­job­ban meg­ha­tá­ro­zó impo­záns Sira­tó, a hát­tér­ben a Murány és a Bar­lang-hegy.

Kelet felé for­dul­va az eny­héb­ben hul­lám­zó gerin­cen sze­ré­nyebb kivi­te­lű, de annál beszé­de­sebb nevű csú­csok emel­ked­nek. Itt van mind­járt a Bolond Gerő, mögöt­te a három csú­csot magá­ban fog­la­ló Mészár­szék­kel.

 

Buila-nyereg

A nye­reg­ben talál­ha­tó Pat­run­sa hegyi kolos­to­ra.