Golburn-Penrose Park

„Isten hozott!” fel­irat fogad­ja a messzi­ről jött ván­dort Goulburn-ben, a pálo­sok Pen­ro­se Park­já­ban. „Isten áldd meg a magyart”, foly­ta­tó­dik a magyar kápol­nán a fohász, s meg­erő­sí­té­sül itt van a Magya­rok Nagy­asszo­nya is. A kop­ja­fák egy másik magyar kápol­ná­hoz vezet­nek. Mert egy­ből ket­tő is épült a kicsi völgy­ben.

Mária-völgy

Szin­te min­den Krisz­tus hívő nem­zet­nek van a völgy­ben kápol­ná­ja, s hála a helyi közös­ség össze­fo­gá­sá­nak, már a magya­rok­nak is.

Rozália kápolna

A legen­da sze­rint a kápol­na még Szent Ist­ván kirá­lyunk ide­jé­ben épült, ám első írá­sos emlí­té­se 1666-ra tehe­tő, ami­ko­ris egy faká­pol­na állt a hegy­te­tőn. A ma is itt talál­ha­tó kápol­na 1670-ben épült. A kápol­na hosszú ide­ig búcsú­já­ró hely volt, a helyi magya­rok újból pró­bál­ják fel­ele­ve­ní­te­ni ezt a szo­kást.

Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ

Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ

Az 1986-ban épí­té­sze­ti nívó­dí­jat, 1994-ben Euró­pa Nost­ra díjat nyert SZÁNTÓDPUSZTA, a XVIII-XIX. szá­za­di párat­lan major­sá­gi műem­lék-együt­tes, mely a Bala­ton déli part­ján, a 7‑es szá­mú főút mel­lett talál­ha­tó.
A pusz­ta mint­egy har­minc épü­le­te ere­de­ti álla­pot­ban őrzi egy major­ság képét.

Szán­tód­pusz­tán ma IDEGENFORGALMI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT műkö­dik, mely szá­mos kép­ző­mű­vé­sze­ti, kul­túr­tör­té­ne­ti és nép­raj­zi kiál­lí­tás­nak ad ott­hont:

- Hely­tör­té­ne­ti kiál­lí­tá­sok
— Itt talál­ha­tó a Bala­ton egyet­len akvá­ri­u­ma, mely a tó élő­vi­lá­gát mutat­ja be.
— Fest­mény­ga­lé­ria
— Lovas­cent­rum
— Állat­si­mo­ga­tó
— Lak­osz­tá­lyok

Célunk és fel­tett szán­dé­kunk a kap­cso­lat­épí­tés, bemu­tat­ko­zá­si lehe­tő­sé­get kíná­ló, hagyo­má­nya­in­kat fel­ele­ve­ní­tő, az ősi magyar érté­ke­ket min­den­ki szá­má­ra meg­is­mer­te­tő és őrző közös tevé­keny­ség. Bemu­tat­ko­zá­si alkal­mat kívá­nunk terem­te­ni nem­csak a somo­gyi, hanem dél- és nyu­gat dunán­tú­li kéz­mű­ve­sek, ková­csok szá­má­ra. Ezt az ősi magyar emlék­he­lyet sze­ret­nénk még job­ban, több ren­dez­vénnyel élet­re kel­te­ni.
Ennek szel­le­mé­ben sze­re­tet­tel vár­juk azo­kat az alko­tó­kat, részt­ve­vő­ket, akik az álta­lunk kép­vi­selt célt magu­ké­nak érzik és közös ren­dez­vé­nyek kere­te­in belül hagyo­mány­te­rem­tő cél­lal, prog­ra­mok­kal gaz­da­gí­ta­nák ősi magyar érté­ke­in­ket!

A sze­zon folya­mán szá­mos cso­por­tot tudunk fogad­ni elő­re meg­be­szélt prog­ra­mok­kal, ebéd­del, bor­kós­to­ló­val. Isko­lás gyer­me­kek részé­re ked­vez­mé­nyes belé­pő a terü­let­re. Kérés­re meg­szer­vez­zük a kéz­mű­ves fog­lal­ko­zá­so­kat, íjá­sza­tot kor­hű vise­let­ben, nép­tánc bemu­ta­tót. Nyá­ron lovas tábo­rok működ­nek. Min­den beté­rő ven­dég szá­má­ra lovag­lá­si, kocsi­ká­zá­si, póni­zá­si lehe­tő­ség áll ren­del­ke­zés­re. Meg­szer­vez­zük eskü­vők, csa­lá­di és céges ren­dez­vé­nyek lebo­nyo­lí­tá­sát.

 

Perkő-tető

A Per­kő-tetőn, ahol egy­kor a szé­kek főem­be­rei össze­gyűl­tek, hogy a szé­ke­lyek peres ügye­i­ben dönt­se­nek, vala­mi­kor az egyik leg­ré­geb­bi szé­kely vég­vár állott. Szent­lé­lek várát előbb a tatá­rok, majd hely­re­ál­lí­tá­sa után a törö­kök is lerom­bol­ták.

A tetőn ma egy külön­le­ges, öttor­nyú, kelet­elt épí­té­sű Árpád-kori rotun­da áll. A Szent Ist­ván kápol­na a három­szé­ki­ek leg­hí­re­sebb búcsú­já­ró helye, amely­nek kör­nyé­ke min­den év Szent Ist­ván király nap­ján búcsú­já­rók ezre­i­vel telik meg.