Garam-forrás

A Király-hegy olda­lán, a Besz­ni­ki feny­ves­er­dő köze­pén ered a Garam. Itt kez­di meg 275 kiló­mé­te­res kanyar­gós útját, hogy Pár­kány mel­lett a Duná­ba lehel­je a lel­két.

Hernád-forrás

A Király-hegy észa­ki olda­lán ered a Her­nád, hogy aztán 286 kilo­mé­te­res kanyar­gós útja végén a Sajó­ba tor­kol­jon.

Bem-forrás

A Szár­kő idő­já­rá­sát meg­ha­tá­roz­za, hogy a nyu­ga­ti sík felől érke­ző lég­tö­me­gek­nek ez az első két­ezer métert meg­ha­la­dó aka­dá­lya. A hegy­ség­ben erős sze­lek ural­kod­nak, egy évben jó, ha egy-két nap van, ami szél­men­tes, míg a fagyos napok szá­ma eléri a 228-at. Ezért is épült itt több mete­o­ro­ló­gi­ai állo­más, melyek a nyu­gat­ról érke­ző idő­já­rá­si fron­tok­ról köz­ve­tí­te­nek ada­to­kat. A Kun­tu állo­mást az 1960-as évek­ben épí­tet­ték. A ház mögött egy for­rás bújuk meg, ami az 1848–49-es ese­mé­nyek­re emlé­kez­te­ti a haza­já­ró ván­dort. A kör­nyé­ken sokan tet­ték le a fegy­vert, köz­tük Bem apó is. A for­rás róla kap­ta a nevét, hiszen a legen­da sze­rint ivott belő­le.

Olt-forrás

A Nagy-Hagy­más és az Öcsém az út során több­ször is vissza­kö­szön. Kovács­pé­ter hágó­já­nak köze­lé­ben a Maros iker­test­vé­re az Olt buggyan elő a föld­ből.

Ipoly-forrás

For­gách­fal­va köze­lé­ben, az Ipoly-hegy alól apró cser­mely­ként indul sze­szé­lyes útjá­ra az Ipoly, hogy jó 200 km-es kanyar­gós útja végén a Duná­ba tor­koll­jon.

Micsinyei travertínó források

Micsinyei travertínó források

Alsó­mi­csi­nye szé­lén a vul­ká­ni múlt aján­dé­kai, a micsi­nyei tra­vert­í­nó for­rá­sok nyúj­ta­nak hűsí­tőt. Ezek az ásvá­nyok­ban gaz­dag szén­sa­vas for­rá­sok és a kör­nyé­kü­kön kicsa­pó­dó mész­tu­fa kép­ződ­mé­nyek külön­le­ges ter­mé­sze­ti érté­ket kép­vi­sel­nek. Össze­sen 4 for­rást talá­lunk itt, melyek közül a főút­hoz leg­kö­ze­leb­bi van kiépít­ve, viszont a töb­bi­hez is pal­ló­sor visz. A for­rá­so­kat Alsó­mi­csi­nye és Cse­rény közt talál­juk a főút men­tén, ahol le is tudunk par­kol­ni.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a “házi­kós” for­rás.)

Zsibrai forráskúp

A Zsib­rai for­rás­kú­pon az 1776-ból való Szent János kápol­na őrkö­dik a táj felett. A kápol­na alatt buzog fel a föld alól egy kis gej­zír­ként a zsib­rai szén­sa­vas for­rás.

Fekete-Tisza forrása

A Feke­te-Tisza völ­gyé­ben emel­ke­dünk fel a for­rás­hoz. Itt egy emlék­kő­vel jelölt facso­por­tot lát­ha­tunk, amit a Mil­le­ni­um alkal­má­ból még 1896-ban ültet­tek.

Bakónaki-tó és a Szent Vid forrás és kápolna

A tavat a patak mes­ter­sé­ges fel­duz­zasz­tá­sá­val hoz­ták lét­re, remek kirán­du­ló­hely. A Bakó­na­ki-tó köze­lé­ben fek­vő erdő­ben talál­ha­tó a Szent Vid for­rás, mely­nek vize gyó­gyí­tó erő­vel bír a látá­si és hal­lá­si pana­szok­ra. Felet­te magas­lik a Szent Vid kápol­na.