Bilibók-tető

Az 1195 m magas Bili­bók csú­csán talál­ha­tó. A II. világ­há­bo­rú­ban véres ütkö­ze­tek szín­he­lye volt. A hősök dicső­sé­gé­re a tetőn emlék­mű­vet állí­tot­tak. Innen rálá­tás nyí­lik a Gyi­me­si-szo­ros vidé­ké­re.

Bedellői-karsztfennsík

Bedellői-karsztfennsík

A közel ezer méte­res magas­ság­ban hul­lám­zó karszt­fenn­sí­kon kőke­resz­tek sze­gé­lye­zik a túrá­zó útját. Már ez is külö­nös han­gu­la­tot köl­csö­nöz a havas­nak, ám a hely szel­le­mét a fenn­sík nyu­ga­ti szé­lé­nek karszt­je­len­sé­gei teszik tel­jes­sé. 1150 méte­res magas­ság­ban rej­tőz­kö­dik a Bedel­lői-csepp­kő­bar­lang, amely­nek bejá­ra­tá­nál a Sár­ká­nyok kapu­ja nevű szik­la-bolt­ív tárul elénk. A 185 m hosszú bar­lang­ba egy szűk és mere­dek bejá­ra­ton jutunk be.  A kitá­gu­ló üreg falát itt-ott csepp­kő­le­fo­lyá­sok és lát­vá­nyos szal­ma­csepp­kö­vek díszí­tik.

A bar­lang­hoz közel, a piros jel­zés men­tén a nem­rég léte­sí­tett bedel­lői kilá­tó ígér pano­rá­mát. Alat­tunk az Ara­nyos folyó kanyar­gó vízé­ben meg­csil­lan­nak a Nap suga­rai, miköz­ben a folyó utat tör magá­nak a Gya­lui-hava­sok és az Erdé­lyi-érc­hegy­ség között.

A Bedel­lői-karszt­fenn­sík­ra fel­jut­ha­tunk:
Toroc­kó­ról a piros jel­zés­sel.
Toroc­kó­szent­györgy­ről a kék jel­zés­sel a Szi­las-szur­do­kon át.
Bedellő­ről a piros kereszt jel­zés­sel a Pla­i­u­lui-szur­do­kon át.
Alsó­szolcs­vá­ról a sár­ga és a piros kereszt jel­zés­sel is.