Belépés az egyletbe

Amennyi­ben egyet­ért cél­ja­ink­kal, elfo­gad­ja az Alap­sza­bályt és szí­ve­sen részt ven­ne a Haza­já­ró Egy­let éle­té­ben, vár­juk sora­ink között!

CSATLAKOZOM AZ EGYLETHEZ

Tagi hoz­zá­já­ru­lás befi­ze­tés

Elfe­lej­tett jel­szó újra­ge­ne­rá­lá­sa…

Ha már ren­del­ke­zik regiszt­rá­ci­ó­val, itt jelent­kez­het be: